Nieuws

Is jouw idee 1000 euro waard? - Het Groene Woud betrekt jongeren bij versterking landschap en economie

Speciaal voor jongeren heeft Het Groene Woud de regeling ‘Stimulering jongerenprojecten in Het Groene Woud’ in het leven geroepen. Kansrijke ideeën van jongeren worden met maximaal duizend euro beloond, zodat ze ook echt kunnen worden ontwikkeld en uitgevoerd. Er is budget gereserveerd voor maar liefst twintig projecten. Het Groene Woud doet graag een beroep op de creativiteit van jongeren. Enerzijds om ze bij Het Groene Woud te betrekken, anderzijds omdat jongeren boordevol goede ideeën zitten. Een jongerenfonds in deze vorm is nagenoeg uniek, want de regeling kent eenvoudige voorwaarden en de verslaglegging gebeurt in de vorm van bloggen en plaatsen van een filmpje van het project op Youtube. Doelen creatief invullen Creatievelingen kunnen zich te buiten gaan aan het spuien van ideeën, als deze maar bijdragen aan de doelen van Het Groene Woud: het behouden en versterken van het karakteristieke landschap, het stimuleren van groene economie, het bevorderen van leefbaarheid en samenwerking en het betrekken van ondernemers en bewoners. Online aanmelden Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage, moeten de jongeren hun idee aanmelden via het aanmeldingsformulier op de site en tevens plaatsen op www.werkplaatshetgroenewoud.com. Dit is het online platform voor maatschappelijke initiatieven in Het Groene Woud. Streekhuis Het Groene Woud beoordeelt vervolgens of het idee kansrijk genoeg is om verder te worden ontwikkeld. Is dat het geval, dan staat het Streekhuis ook paraat om jongeren te adviseren in de ontwikkeling en uitvoering van de ideeën. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.hetgroenewoud.com/stimuleringjongerenprojecten  
Lees meer >

Start gezamenlijke populierenoogst Wijboschbroek

Twaalf grondbezitters met populieren in het Wijboschbroek in Schijndel gaan samen populierenhout oogsten. Het gaat om verspreid liggende populierenbosjes verdeeld over ongeveer 10 hectare. De oogst moet ongeveer 2750 m3 hout opleveren. Boomrooierij Weijtmans uit Udenhout gaat de klus klaren. De werkzaamheden worden in 2 batches uitgevoerd, waarvan de eerste batch start in augustus 2015. Vanaf 10 augustus zijn er werkzaamheden in het gebied te verwachten. De tweede batch vindt plaats in 2016. Voor elke gekapte populier wordt een nieuwe populier terug geplant. De samenwerking is op gang gebracht door de Brabantse Populierenvereniging (BPV) en Bosgroep Zuid Nederland in samenwerking met gemeente Schijndel. Reden voor het opzetten van een collectief oogstprogramma is de dreigende teloorgang van de populier. Bestuurslid Frans van Beerendonk van de BPV: ‘Uit onderzoek is gebleken dat veel populieren niet geoogst worden omdat het te weinig oplevert. Vroeger gebeurde dat wel vanwege de klompen- en luciferindustrie in Brabant. We zien dat veel populieren slecht onderhouden worden en geleidelijk verdwijnen. Door met een grote groep eigenaren gezamenlijk te oogsten worden kosten bespaard en afzetmogelijkheden vergroot’. De gemeente Schijndel, dat behoud van de populier hoog op de agenda heeft staan, heeft de plannen actief ondersteund.   Behoud populierenlandschap De Brabantse Populierenvereniging wil de gezamenlijke oogst ook in andere gebieden opstarten. ‘Deze pilot laat zien dat er animo is en dat mensen het belangrijk vinden om populieren terug te planten. Zo kunnen we stap voor stap het populierenbestand in Het Groene Woud verjongen. Op termijn zorgt dit ervoor dat deze landschappelijke icoon behouden blijft’, aldus Van Beerendonk. Samenwerking met partijen is daarin heel belangrijk. In Schijndel wordt samengewerkt met Staatsbosbeheer, grondeigenaren, gemeente en maatschappelijke partijen zoals Heemkundekring Schijndel en Natuur- en Milieucentrum Schijndel.    Het Wijboschbroek is een bijzonder en relatief nat natuurgebied gelegen tussen Schijndel en Heeswijk. De keuze om in de zomer te starten met de eerste ronde is niet toevallig. De terreinomstandigheden zijn uiteindelijk doorslaggevend geweest. De droogte van de afgelopen maanden helpt om het gebied zoveel mogelijk te sparen. Bovendien moet de uitvoerder zich houden aan de regels uit de Gedragscode Bosbeheer. Hiermee wordt gegarandeerd dat het gebied maximaal wordt beschermd. Eigen merk De Brabantse Populierenvereniging bestaat dit jaar 51 jaar. De vereniging is in 1964 opgericht om kennis en ervaring uit te wisselen in de destijds florerende populierenindustrie. De ambitie van de vereniging is behoud van de populier voor het Brabantse platteland. ‘Alleen vraagt dat in deze tijd wel om een andere aanpak waarbij het creëren van toegevoegde waarde centraal staat’, aldus van Beerendonk. Het collectieve oogstprogramma en het eigen populierenmerk zijn daar de meest recente voorbeelden van. In het Wijboschbroek gaat het nu nog om eigenaren van populierenbosjes, maar in de toekomst gaat de BPV zich meer richten op eigenaren van populieren langs de wegen. ‘Want het zijn juist die karakteristieke populierenrijen die ons landschap zo bijzonder maken’, aldus Van Beerendonk. De Brabantse Populierenvereniging werkt aan het opzetten van een eigen houtmerk voor populierenhout. Samen met ontwerpers wordt momenteel gewerkt aan een eigen lijn van binnen- en buitenproducten van populierenhout. ‘We zetten dat op een vernieuwende manier in de markt, hip en eigentijds. Dankzij nieuwe technieken is populierenhout allang geen waaibomenhout meer’, aldus Van Beerendonk. ‘Door het hout te behandelen met hars of stoom kan populierenhout concurreren met hardere houtsoorten, ook voor buitentoepassing. We zijn met bedrijven in gesprek die deze technieken kunnen toepassen.’ Door de oogst te verdelen in ‘etappes’ wordt meer tijd gecreëerd om het aanbod uit de pilot te koppelen aan het in de markt te zetten van het nieuwe houtmerk. Foto: Bert Vervoort.
Lees meer >

Bijdrage vanuit Streekfonds Het Groene Woud voor inrichting boerenerf Stadsboerderij Eyghentijds

Streekfonds Het Groene Woud heeft onlangs een bijdrage toegekend aan Stadsboerderij Eyghentijds in Rosmalen (Lunerkampweg 5). Deze boerderij ligt op het grensvlak van stad en platteland en is daarmee ook wel de stadsboerderij van ’s-Hertogenbosch. De stadsboerderij is nog in ontwikkeling, maar heeft onlangs al wel haar deuren geopend voor het publiek. Het wordt een plek waar mensen uit de stad terecht kunnen om de natuur op een bijzondere wijze te beleven. Het terrein is bijna vijf hectare groot. De bijdrage vanuit het streekfonds is bedoeld om het boerenerf op dit terrein aantrekkelijk in te richten. Het erf wordt ingericht met fruitbomen, hagen en bosjes, laanbomen, waterpartijen en rietland. De plannen voor de ontwikkeling van de stadsboerderij sluiten naadloos aan bij het thema stad en platteland. Op Eyghentijds kunnen bezoekers de natuur in de eigen omgeving ontdekken, ze kunnen er recreëren en ontspannen. Daarnaast worden varkens, bijen en andere boerderijdieren aan de stedelingen geïntroduceerd. Door aanleg van bomen, struiken, fruitbomen en drachtplanten is er een toename te verwachten van de biodiversiteit. Mensen kunnen diverse (agrarische) producten van het land kopen en er komt een natuurlijke speel- en leererf. De combinatie wordt gemaakt van agrarische, recreatieve en economische activiteiten in het gebied. Verbinding met de natuur Stadsboerderij Eyghentijds heeft een sterke verbinding met de natuur in de omgeving. Zo is de stadsboerderij de toegangspoort naar de natuur van het Kanaalpark. Het nieuwe Kanaalpark is ontwikkeld door de gemeente ’s-Hertogenbosch als groene zone rond de stad. Zo wordt natuur, avontuur en boerenbelevenis toegevoegd in een sterk verstedelijkt gebied. Streekfonds Het Groene Woud Voor het inrichten van het boerenerf hebben de eigenaren een stimuleringsbijdrage uit het Streekfonds Het Groene Woud ontvangen. Het Streekfonds wordt gevoed met extra rente die de Rabobank geeft over de rente die houders van een Rabo StreekRekening Het Groene Woud ontvangen en door een deel van de rente die geschonken wordt door dezelfde rekeninghouders. Ook ontvangt de Stichting Streekrekening Het Groene Woud een bedrag aan donaties t.b.v. het Streekfonds. Het Streekfonds Het Groene Woud ondersteunt projecten die de kwaliteit van Het Groene Woud versterken. 
Lees meer >

Bijeenkomst: Vakmanschap en innovatie gaan hand in hand in Het Groene Woud

In Het Groene Woud worden nog diverse ambachten beoefend zoals klompen maken, manden vlechten, glas-in-lood maken, meubels maken en oude bouw-technieken voor onder meer Vlaamse schuren. Deze ambachten lenen zich ook uitstekend om er een modern sausje overheen te gieten. Hiermee worden de ambachten en het bijbehorende vakmanschap interessanter voor een grotere doelgroep en tegelijkertijd meer toekomstbestendig en geschikt voor de ontwikkeling van toeristische en recreatieve producten. Kortom, vakmanschap en innovatie gaan hand in hand in Het Groene Woud. Een goed hulpmiddel om dit verder te ontwikkelen is de MKB innovatiemotor. Dit staat centraal tijdens de bijeenkomst op donderdag 8 oktober a.s. bij Bezoekerscentrum Winery & Herbs in Schijndel waarvoor je van harte bent uitgenodigd. De PDF met de volledige uitnodiging is hier te downloaden. Is vakmanschap in 2015 klompen maken met hamer en beitel? Of printen we klompen voortaan in 3D? Is vakmanschap ontwikkeld bij de landmacht interessant om toe te passen in de recreatiesector? Moeten we studenten van nu leren om oude gebouwen te restaureren? En zo ja gebruiken we dan technieken van toen of van nu? Deze en onderstaande vragen staan centraal in de bijeenkomst op 8 oktober a.s. • Hoe belangrijk is het voor innovatie en ontwikkeling van bedrijvigheid om vakmanschap te verbeteren? • Hoe gaan we er voor zorgen dat MKB-bedrijven innovaties kunnen ontwikkelen, van vakmensen gebruik kunnen maken en daardoor een belangrijke bron van werkgelegenheid blijven of worden? • Hoe kunnen we ideeën voor vakmanschap tot bloei laten komen in Het Groene Woud? Stichting Brabantse Ondernemers voor Ondernemers (BOVO) heeft daarvoor de MKB Innovatiemotor ontwikkeld. Hoe deze werkt, maar vooral ook hoe we hem effectief kunnen inzetten willen we graag met een gezelschap van mensen uit verschillende disciplines bespreken. Met jouw inbreng kunnen wij het concept versterken en willen wij je betrekken bij de doorontwikkeling. Programma 16.30 uur Ontvangst 17.00 uur Opening door gastheer Geert Hermans (Winery & Herbs) 17.15 uur MKB Innovatiemotor Uitleg door Peter Princen (BOVO) Reactie van genodigden op de MKB Innovatiemotor 17.30 uur Pitchers-ronde Drie ondernemers pitchen hun case in relatie tot het concept: Pitcher 1: Klompen maken in 3D Erik van den Oord Pitcher 2: Restauratie en exploitatie bijgebouwen in Het Groene Woud Stan Kerkhofs Pitcher 3: Vernieuwen in de vrijetijdssector Ernst Jonkers 18.00 uur Soep en broodjes 18.30 uur Workshop creatieve sessie In drie groepen wordt aan iedere case gewerkt. Resultaat van deze sessie is dat de pitcher een concreet advies krijgt over een business model. Hiervoor wordt gezamenlijk het Businessmodel Canvas uitgewerkt. 19.30 uur Presentatie resultaat drie cases Toelichting van het Businessmodel Canvas per case 20.00 uur Centraal invullen Businessmodel Canvas t.b.v. MKB Innovatiemotor 20.30 uur Discussie over draagvlak van het concept MKB Innovatiemotor en de cases Wie wil bij het concept betrokken worden? Wie wil bij welke case betrokken worden? 21.00 uur Sluiting met hapje en drankje   Aanmelden voor 1 oktober via streekhuis@hetgroenewoud.com  
Lees meer >

Informatiebijeenkomst: Bijengezondheid in Het Groene Woud

Red de bij! In Het Groene Woud doen we dat samen. Het is een bekend verhaal. De bij, en vele andere ‘bestuivers’, staan als  gevolg van allerlei oorzaken sterk onder druk. Daar willen we als Het Groene Woud wat aan doen. En we hebben een perfecte aanleiding. Heel recent heeft Provinciale Staten namelijk de ‘Bijenimpuls voor Brabant’ vastgesteld. Een meerjarenplan om de omstandigheden voor de bij te verbeteren. Streeknetwerk Het Groene Woud staat voor samen­werking. We nemen bij deze dan ook het initiatief om een regionaal uitvoeringsprogramma voor de bij op te stellen. Via dit programma willen we een deel van het provinciale bijenplan realiseren. Maar tegelijkertijd willen we het programma heel duidelijk een Het Groene Woud-insteek geven. Dat kan dus ook met acties die niet als zodanig in het provinciale plan staan, maar wel een duidelijke bijdrage leveren aan verbetering van de leefomstandigheden van bestuivers in Het Groene Woud. Via ons uitvoeringsprogramma proberen we de initiatieven en acties in de streek te verzamelen, op elkaar af te stemmen, uitvoeringsgereed te maken en van een financiering te voorzien. We vragen de provincie om via een programmafinanciering bij te dragen aan de uitvoering van het programma Bijengezondheid …in Het Groene Woud. Voor nu zijn we dus op zoek naar partners uit de streek die een actieve bijdrage willen leveren in de totstandkoming en later de uitvoering van het regionale bijenprogramma. We starten met een informerende bijeenkomst op 7 september 2015, aanvang 20.00 uur. De locatie is nog te bepalen; dat hangt af van het aantal deelnemers. De volledige uitnodiging is hier te downloaden. Aanmelden Aanmelden is vereist en dat kan voor 1 september via Peter van Oers, projectleider van Het Groene Woud-bijenprogramma, via pvoers@hetgroenewoud.com. Bij hem kunt u ook terecht voor vragen (06-53794938).  
Lees meer >

Met Transition Town Boxtel aan de slag voor een regionale en circulaire economie in Het Groene Woud

Transition Town Boxtel werkt aan de overgang naar een veerkrachtige en duurzame lokale samenleving. Naar een samenleving die minder of zelfs helemaal niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen voor wonen, werken en leven. Wij geloven dat de grenzen van de groei bereikt zijn en dat actie nodig is. De ecologische voetafdruk moet gewoon kleiner! Op deze weg doorgaan heeft te grote negatieve consequenties, nu en in de nabije toekomst. Transition Town Boxtel gaat daarom aan de slag met de ontwikkeling van een regionale en circulaire economie! Een regionale economie met korte ketens heeft veel voordelen t.a.v. duurzaamheid. Burgers streven al op allerlei terreinen naar een duurzamere samenleving. Om een verschil te kunnen maken zijn ook economische activiteiten bijzonder belangrijk. Transition Town Boxtel gelooft in de lokale en regionale  kracht en in het bij elkaar brengen van burgers, overheden en ondernemers en het gezamenlijk realiseren van initiatieven die sociale en economische meerwaarden realiseren. De drie thema’s We gaan aan de slag met drie thema’s. Namelijk Voedsel, Mobiliteit en Textiel/kleding. Deze thema’s zijn gekozen omdat ze voor mensen  persoonlijk belangrijk zijn, ‘dicht bij huis’ zijn, maar ook omdat ze een forse belasting op de Aarde leggen en een belangrijke economische waarde hebben. Bij Voedsel denken we aan het verkorten van de keten tussen productie en consumptie. Maar ook aan een duurzamere manier van produceren en meer invloed van de consumenten op de productie. Bij Mobiliteit, die zelfs een-derde van de energieconsumptie vergt, denken we aan het meer delen van vervoer en bijvoorbeeld aan duurzame alternatieven zoals fietsgebruik,  elektrisch rijden en autodelen. Textiel/kleding tenslotte kan gaan over hergebruik maar ook over regionaal produceren en vermaken. Daadwerkelijk realiseren Het uiteindelijke doel is om per thema een groep te vormen die gezamenlijk gaat werken (en daar in begeleid gaat worden) aan het ontwikkelen en realiseren van een project of product dat bijdraagt aan een duurzame en regionale economische ontwikkeling. Het resultaat moet een beschreven aanpak zijn om het project of het product ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. We zoeken dus partners die echt mee willen denken en werken en vooral ondernemende mensen die ook zelf een initiatief willen realiseren. Betrokken burgers en ondernemers We beginnen met drie bijeenkomsten. Per thema één. Deze bijeenkomsten gaan niet zo zeer over de algemene problematiek  of informatie daarover. De bijeenkomsten zijn erop gericht om met mensen bij elkaar te komen die een grote interesse hebben in het thema en in principe bereid zijn om ook echt mee te denken. Om vervolgens met enige hulp (bijv. van het Bureau Streekwerk) aan de slag te gaan om van een goed idee een echt project te maken. We zoeken dus betrokken burgers en ondernemers, en mensen die dat willen gaan worden. De drie bijeenkomsten Voedsel: op dinsdag 8 september om 20.00 uur, bij de Brabantse Milieu Federatie, Spoorlaan 434B in Tilburg (schuin tegenover het NS-station). Textiel/kleding: op dinsdag 15 september om 20.00 uur, in café Le Temps Perdu, Markt 13, 5281AT Boxtel (vanaf het NS-station is het 10 min. lopen richting het centrum) Mobiliteit: op dinsdag 6 oktober om 20.00 uur, bij de Brabantse Milieu Federatie, Spoorlaan 434B in Tilburg (schuin tegenover het NS-station). Aanmelden  David Andreae, 0411-677597, 06-46012580, Dommeloord 26, 5283LL Boxtel email: ttboxtel@gmail.com Meer informatie Jan Juffermans,  0411-676885, email: jan.juffermans@voetafdruk.eu David Andreae, 0411-677597, 06-46012580, email: ttboxtel@gmail.com   Peter van Oers, 06-53794938, email: pvoers@hetgroenewoud.com   Meer informatie over het project is hier te downloaden.    
Lees meer >

Het Groene Woud wenst iedereen een fijne vakantie!

De vakantieperiode is begonnen! Dit geldt ook voor de medewerkers van Streekhuis Het Groene Woud in Liempde. Vanaf donderdag 27 augustus is iedereen weer bereikbaar. Het Groene Woud wenst je een hele mooie zomer toe én wil je nog een goede tip meegeven. Voor prachtige natuur, topvermaak en heerlijke ontspanning hoef je niet ver weg te gaan. Bezoek de prachtige natuurgebieden binnen Het Groene Woud en check onze agenda voor veel leuke evenementen. En niet te vergeten: van 24 tot en met 29 augustus: het evenement 'Gezond Bewegen in Het Groene Woud'. Geniet van het ontspannen buiten zijn! - Geniet van de zomer! - Geniet van en in Het Groene Woud!
Lees meer >

Het Groene Woud themadag 2015: Gezond Bewegen in het Groen

Bewegen is gezond. Gezond bewegen is… nog gezonder, leuker, verrassender, ‘helender’ zelfs. Het Groene Woud leent zich er uitstekend voor om initiatieven rond bewegen in het groen voor jong en oud te ontplooien. Welke mogelijkheden er zijn, waaraan precies behoefte is en hoe je heel praktisch Gezond Bewegen-initiatieven opzet, daar draait het om tijdens de Themadag 2015 van Het Groene Woud. Wij nodigen je graag uit om deze dag bij te wonen. De Themadag 2015 is onderdeel van het 6-daags evenement ‘Gezond bewegen in Het Groene Woud’ dat georganiseerd wordt ter ere van het 15-jarig jubileum. Klik hier voor meer informatie. De volledige pdf van de uitnodiging is hier te downloaden. Volop kansen om gezond te bewegen! Op 28 augustus 2015 staat het centrum van Liempde bol van Gezond Bewegen in het Groen. Op verschillende locaties kunnen deelnemers presentaties bijwonen, deelnemen aan excursies en workshops en een ‘Bewegen in het Groen’-markt bezoeken. Je krijgt op deze dag een zeer compleet beeld van alle kansen die Het Groene Woud biedt om gezond bewegen in de praktijk te brengen. Die kansen zitten hem niet alleen in het groene landschap dat zelf al uitnodigt tot ‘buiten zijn’. Ze zitten ook in de goede ideeën en betrokken initiatiefnemers, ondernemers en organisaties die ervan overtuigd zijn dat bewegen in Het Groene Woud op zoveel manieren benut kan worden dat jong en oud er baat bij heeft. Op deze themadag komen al deze aspecten samen. Programma 12.30 - 13.00 uur Ontvangst bij de ‘vuurput’ op het Raadhuisplein in Liempde 13.00 - 13.15 uur Verplaatsen naar locaties presentaties 13.15 - 14.00 uur Eerste ronde presentaties op diverse locaties in Liempde 14.00 - 14.15 uur Wisseling locaties 14.15 - 15.00 uur Tweede ronde presentaties op diverse locaties in Liempde 15.00 - 17.30 uur Bewegen in het groen-markt in het Concordiapark 15.15 - 16.15 uur Vier excursies/workshops ‘Gezond Bewegen in de praktijk’ 17.30 - 19.00 uur Afsluitende netwerkbijeenkomst rondom de ‘vuurput’ op het Raadhuisplein, incl. broodje hamburger van Brandrood-rund op authentieke vuurput bereid Presentaties Presentatie 1: Gezondheid & Natuur Door: Ria Hilhorst, Kwartiermaker Taskforce Gezondheid & Natuur, provincie Noord-Brabant Presentatie 2: Inzetten van groen voor de gezondheid en kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen Door: Mari Verstegen, Stichting Het Bewaarde Land Presentatie 3: Gezond en gelukkig ouder worden in Liempde Door: Tossy de Man, SPPiLL & Ingrid Dam, Stichting Zet Presentatie 4: Een vakantie zonder zorgen, in De Brabantse Kempen Door: Wouter Schelvis, Stichting Zet Excursies/workshops Bewegen & gezondheid/zorg over het dementievriendelijke ommetje buurtmoestuin Keefheuvel-akker Jeugdnatuurwacht Liempde. Wandelroute met brainstorm over noodzakelijke aanpassingen. Door: Diny Stolvoort & Bert Habraken (Stichting Licht op groen voor kwetsbaarheid), Tossy de Man (SPPiLL) Bewegen & recreatie met wandeling geocache-route in centrum van Liempde. Incl. uitleg over het maken van een geocache-route, do’s en don’ts en brainstorm over het aantrekkelijk maken van geocache-routes. Door: Martin van Nunen (geocache-specialist) Bewegen & sport met bootcampsessie op D’n Tip, afgewisseld met brainstorm over het opzetten van Bootcamp-sessies in Het Groene Woud. Door: Inge Mathijssen (MOVE, voeding – sport – coach) Bewegen & educatie met een biodiversiteitszoektocht door het buitengebied van Liempde en brainstorm over het interessant/aantrekkelijk maken van educatieve wandelingen voor een brede doelgroep. Door: Karel Voets (Natuurwerkgroep Liempde) Aanmelden Kom je ook? Je doet beslist nieuwe kennis, ideeën en contacten op. Deelname kost € 15,- per persoon. Stuur vóór 15 augustus 2015 een e-mail naar communicatie@hetgroenewoud.com om je aan te melden. Vermeld daarin de volgende gegevens: - Naam - Organisatie - Keuze voor presentatie (max. 2 presentaties per inschrijving): 1. Gezondheid & Natuur 2. Inzetten van groen voor de gezondheid en kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen 3. Gezond en gelukkig ouder worden in Liempde 4. Vakantie zonder zorgen, in De Brabantse Kempen - Keuze voor workshop (1e keus en 2e keus): 1. Bewegen en gezondheid/zorg 2. Bewegen en recreatie 3. Bewegen en sport 4. Bewegen en educatie Bijdrage s.v.p. voor 15 augustus overmaken naar NL78 RABO 0128 7392 82 t.n.v. Stichting Streekhuis Het Groene Woud o.v.v. naam en themadag. Waar en wanneer? Datum:               28 augustus 2015 Locatie:              Centrum Liempde Tijd:                     12.30 – 19.00 uur Deelname:         € 15,- per persoon De Themadag 2015 ‘Bewegen in het Groen’ is een initiatief van Het Groene Woud.    
Lees meer >

Meld je nu aan voor de 'Bewegen in het groen'-markt op 28 augustus!

Het Groene Woud leent zich er uitstekend voor om initiatieven rond bewegen in het groen voor jong en oud te ontplooien. Welke mogelijkheden er zijn, waaraan precies behoefte is en hoe je heel praktisch Gezond Bewegen-initiatieven opzet, daar draait het om tijdens de Themadag 2015 van Het Groene Woud. Op 28 augustus 2015 staat het centrum van Liempde bol van Gezond Bewegen in het Groen. Op verschillende (horeca-)locaties kunnen deelnemers presentaties bijwonen, deelnemen aan excursies en workshops en in het Concordiapark (centrum Liempde) is een ‘Bewegen in het Groen’-markt. Het Groene Woud is nog op zoek naar organisaties die zich tijdens deze markt willen presenteren. Heb je interesse? Geef je dan snel op! ‘Bewegen in het Groen’-markt Voor de Themadag 2015 van Het Groene Woud, zijn we op zoek naar organisaties die zich willen presenteren op de ‘Bewegen in het Groen’-markt. Het gaat hierbij om organisaties die een verband hebben met dit thema en/of zich richten op activiteiten in het groen. We willen je stichting, vereniging of bedrijf graag uitnodigen om hieraan deel te nemen. Hiermee kun je eigen organisatie/bedrijf op de kaart zetten, anderen inspireren om te bewegen in het groen, laten zien op welke manieren bewegen in Het Groene Woud benut kan worden en ideeën opdoen bij andere organisaties. De Themadag van Het Groene Woud vindt plaats van 12.30 tot 19.00 uur en de markt van 15.00 tot 17.30 uur. Voor de marktkraam tijdens deze dag wordt gezorgd. Zorg, recreatie, sport en educatie Tijdens de themadag van Het Groene Woud komen verschillende aspecten van bewegen in het groen samen. Er worden in totaal vier deelthema’s belicht: bewegen & gezondheid/zorg, bewegen & recreatie, bewegen & sport en bewegen & educatie. Binnen deze thema’s zijn er veel initiatiefnemers, verenigingen, stichtingen en ondernemers actief die anderen kunnen inspireren en laten zien op welke manier bewegen in het groen benut kan worden. Denk hierbij aan bootcamps, nordic walking, wandelen, geocache-routes, paardrijden, wielrennen, golven, zwemmen en scouting-activiteiten. Gezond bewegen in het groen beperkt zich niet alleen tot sport en recreatie. Ook binnen de gezondheidszorg en educatie zijn tal van initiatieven ontplooid. Denk hierbij aan activiteiten op een zorgboerderij, vitaliteits- en beweegprogramma’s in de natuur, excursies en biodiversiteitstochten voor kinderen. Kortom, er zijn diverse mogelijkheden om gezond te bewegen in het groen! Deelnemen? Wil je deelnemen aan de markt? Neem dan s.v.p. voor 7 augustus contact met ons op via: E-mail: communicatie@hetgroenewoud.com Telefoon: 06-36182874 (tot 7 augustus), 06-25015978 (na 7 augustus) Kosten: Commerciële organisaties/bedrijven: €20,- Stichtingen/verenigingen: gratis      
Lees meer >

Technasiumleerlingen Jacob-Roelandslyceum Boxtel ontwerpen recreatieve verbinding over de A2

In samenwerking met Het Groene Woud en de gemeente Boxtel is een Technasium-opdracht voor de tweede klassen van de HAVO en het VWO van het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel bedacht. Zo’n vijftig Technasiumleerlingen gingen aan de slag met het ontwikkelen van een ontwerp voor een recreatieve verbinding voor fietsers en voetgangers over de A2. De A2 vormt namelijk een scheiding in Het Groene Woud en er zijn weinig verbindingen tussen deze twee delen, waardoor het voor recreanten moeilijk is van oost naar west en vice versa te wandelen en te fietsen in Het Groene Woud. Het ontwerp van de scholieren moest aan de volgende eisen voldoen: Het ontwerp moet bijdragen aan de promotie van Het Groene Woud. Het ontwerp moet iets kenmerkends hebben waardoor mensen het object linken aan Het Groene Woud. De breedte van het ontwerp moet minimaal voldoen aan de ruimte die 2 oudere mensen met fiets nodig hebben als zij naast elkaar staan. De brug moet een overspanning hebben die zo breed is dat er aan beide kanten van de A2 nog 1 rijbaan bijgemaakt kan worden. Op maandag 29 juni presenteerden de scholieren in groepjes hun resultaten met behulp van een powerpointpresentatie en zelf ontwikkelde maquettes. Onderstaand een impressie hiervan.             
Lees meer >