Carbon Valley

Een goede bodemkwaliteit levert productiestabiliteit, maar is ook op andere vlakken essentieel. Zo draagt een vitale bodem ook bij aan waterregulatie (klimaatadaptatie), waterkwaliteit en biodiversiteit. Om zo’n vitale, veerkrachtige bodem in Brabant te realiseren, is in het najaar van 2017 het project Carbon Valley van start gegaan: melkveehouders en boomtelers uit Het Groene Woud, Agro As de Peel en andere Brabantse gebieden gaan op hun bedrijven aan de slag om het organische stofgehalte in hun bodem ter verhogen. Het project is een initiatief van De Duinboeren en het Louis Bolk Instituut. Samen met Het Groene Woud wordt het project uitgevoerd.

In de brochure Carbon Valley - Organisch stofmanagement op melkveebedrijven is meer te lezen over het project.

Regelmatig verschijnt er een gezamenlijke nieuwsbrief over de projecten Carbon Valley en Laanboomteelt op het melkveebedrijf. Wil je deze gratis nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan even een mailtje naar communicatieteam@hetgroenewoud.com

De nieuwsbrieven zijn te downloaden:

Verhogen organisch stofgehalte

De agrariërs zullen in drie groeiseizoenen (2017-2020) het percentage organische stof in hun landbouwgronden gaan verhogen. Organische stof – carbon – is afkomstig van onder meer plantenwortels, gewasresten als graanstoppels en mestsoorten als stalmest en vormt de cruciale schakel in gezonde bodemprocessen en duurzame (bedrijfs)kringlopen. Het opbouwen van organisch stof is een lange termijnproces. Het is de bedoeling dat uiteindelijk minimaal 200 agrariërs deze zorg voor de kwaliteit van hun grond integraal opnemen in hun bedrijfsvoering. Alleen zo kan de bodemkwaliteit structureel en duurzaam verbeteren, met een meerwaarde voor maatschappelijke en landbouwdoelen.

Activiteiten

Binnen het project:

  • Wordt kennis toegankelijk gemaakt, gedeeld en regionaal toegepast, onder meer aan de keukentafel, in praktijkkringen en op masterclasses;
  • Worden regionale biomassa- en organische reststromen gelokaliseerd en beschikbaar gesteld aan de agrarische sector;
  • Worden drempelverlagende vouchers beschikbaar gesteld voor een versnelde invoering en zichtbaarheid van maatregelen, zodat de inspanningen daadwerkelijk leiden tot een impuls voor een vitale bodem in Brabant.

Op weg naar een circulaire economie

Met het verbeteren van de bodem geeft Het Groene Woud invulling aan een van de hogere ambities uit haar ambitieplan 2017-2020, namelijk: het realiseren van een circulaire economie. Het project Carbon Valley is nauw verbonden aan het pilotproject Laanboomteelt op het Melkveebedrijf, dat eveneens is gericht op een vitale bodem. Beide projecten hebben tot doel toekomstige generaties te laten profiteren van een groen, economisch gezond en gastvrij Brabants landschap.

Planning

  • Datum aanvang project: najaar 2017
  • Datum afronding project: 2020

Contactgegevens

Voor organisatorische zaken: Emiel Anssems - Emiel@Duinboeren.nl of 06-20198614

Voor inhoudelijk vragen: Nick van Eekeren - N.vanEekeren@Louisbolk.nl of 06-20132133

Betrokken partijen

 

 

 

... in Het Groene Woud