Deltaplan voor het Landschap

In 2008 is het project Deltaplan voor het Landschap van start gegaan met als pilotgebied Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven. Dit vormde één van de vier pilotgebieden die destijds door de toenmalige Ministeries van LNV en VROM zijn geselecteerd. De pilot is inmiddels afgerond.

Het gebied functioneerde als voorbeeldgebied om nieuwe financieringsconstructies voor landschapsontwikkeling en –beheer te verkennen en toe te passen. In het plan was veel ruimte voor verfraaiing van het landschap en toerisme en recreatie, maar daarnaast ook voor het behoud van toekomstperspectief voor agrarische ondernemers. Door een betere financiering werd het voor hen aantrekkelijker om aanleg en onderhoud van landschapselementen als taak in hun bedrijfsvoering op te nemen. Het project bood hierdoor meer perspectief voor agrarische bedrijven en meer garantie voor een mooi afwisselend landschap.

In de brochure Resultaten Deltaplan voor het Landschap wordt uitgebreid teruggeblikt op de doelen, activiteiten en resultaten die binnen het project tot stand zijn gekomen'.

De pilot is succesvol afgerond, maar de activiteiten voor versterking van natuur en landschap worden voortgezet. Het project, dat eerst in handen lag van Streekhuis Het Groene Woud, is op vrijdag 11 november officieel overgedragen aan Stichting Duurzaamheidsvallei.

Ondertekening van het overdrachtsdocument door Ger van den Oetelaar (Stichting Streekhuis Het Groene Woud) en Henk Hoppenbrouwers (Stichting Duurzaamheidsvallei).

Bijdragen aan je eigen omgeving

Ook een beetje verliefd op het pilotgebied Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven? Ga je er graag fietsen of wandelen? Of even verse groenten halen? En ondersteun je het initiatief van het Deltaplan voor het Landschap? Draag dan ook je steentje bij om dit landelijke gebied nog mooier en aantrekkelijker te maken dan het nu al is. Meewerken kan op verschillende manieren. Zo is er een netwerkorganisatie in oprichting die aan de slag gaat in het gebied met het beheer en onderhoud van de landschapselementen. Ook zijn er meewerkdagen als de Dag van het Landschap en kunt u zich aansluiten bij een IVN-afdeling of een lokale werkgroep zoals de Knotploeg Moerenburg. En heb je een stukje grond in Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven? Dan kun je hierop zelf bomen, struiken of struweel planten. Vanuit het Deltaplan voor het Landschap is hiervoor een financiële ondersteuning én vakkundig ecologisch advies beschikbaar.

Bedrijfslandschappen

Voor de agrarische ondernemers in het gebied wordt vanuit het Deltaplan van het Landschap gewerkt met bedrijfslandschapsplannen. Een bedrijfslandschapsplan biedt een grondeigenaar de mogelijkheid om op vrijwillige basis zijn of haar rol als landschapsbeheerder optimaal in te passen in de bedrijfsvoering. Om een bijdrage te leveren aan de versterking van de relatie tussen de stad en het platteland. Er is daarvoor een extra vergoeding en/of extra grond.

Financieel bijdragen

Ook financieel kun je je steentje bijdragen aan het landschap van Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven. Door een donatie aan het Streekfonds Het Groene Woud of door als bedrijf of organisatie een Rabo Streekrekening Het Groene Woud te openen. Geld dat namelijk via Streekrekeningen of donaties binnenkomt in het Streekfonds en gelabeld wordt aan het Deltaplan, wordt rechtstreeks besteed in Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven.

De ideeën die ontwikkeld zijn in het pilotgebied Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven worden van 2012 tot en met 2014 in meer gebieden binnen Het Groene Woud als vergelijkbare initiatieven geïmplementeerd. Dat betekent dat grondeigenaren in deze gebieden een bijdrage kunnen leveren aan de versterking van het landschap en aan de relatie tussen stad en platteland. Voor hen geldt dan dezelfde regeling als in het pilotgebied is ontwikkeld.

... in Het Groene Woud