Vragen en antwoorden

Wat is ECCO?

ECCO staat voor ‘Energy Community Co-operatives’. Het is een Europees programma waarmee in Brabant, onder aanvoering van Nationaal Landschap Het Groene Woud, op lokaal niveau energie-initiatieven van de grond komen. Deze initiatieven worden mede mogelijk gemaakt met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, verstrekt via het Interreg-programma Noordwest-Europa. ECCO loopt tot begin 2021.

In dit filmpje wordt ECCO verder toegelicht.

Waarom is ECCO in het leven geroepen?

Aanleiding voor ECCO is de gigantische energietransitie waar we voor staan. Hoewel iedereen het erover eens is dat fossiele brandstoffen hun langste tijd hebben gehad, bestaat er weerstand tegen de alternatieven. Mensen zijn sceptisch, voelen zich overvallen. Burgers die wél de wil hebben om actief (vaak vrijwillig) met duurzame energie aan de slag te gaan en initiatief te nemen, krijgen nu nog te maken met ontelbaar veel regels. Het is een pijnpunt dat zich in heel Europa voordoet. Reden voor het Interreg-programma Noordwest-Europa om ECCO Europees mogelijk te maken. Met ECCO komen nieuwe, duurzame en lokale energie-initiatieven van de grond die draagvlak hebben onder burgers.

Welke concrete doelen moeten ECCO-initiatieven hebben?

ECCO-projecten richten zich op CO2-reductie, energieproductie of -besparing. Ze worden door of met de gemeenschap ontwikkeld en uitgevoerd. Deze zogenoemde energiegemeenschappen werken niet alleen aan CO2-reductie of hernieuwbare energie maar houden ook de meerwaarde in het oog die de projecten moeten opleveren voor de gemeenschap, financieel of op een andere wijze. Het moet dus duidelijk zijn dat mensen sociaal en economisch profiteren van nieuwe energieproductie of energiebesparing in hun eigen regio.

Wat zijn ‘energiegemeenschappen’?

Energiegemeenschappen zijn gemeenschappen van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en energiecoöperaties die samen werken aan de energietransitie. Juist door die lokale aanpak worden ideeën sneller omarmd en ontstaan initiatieven die – lokaal – echt haalbaar zijn. Heel veel lokale gemeenschappen samen kunnen van elkaar leren. Vandaar dat ECCO er ook op gericht is om gemeenschappen op regionaal en internationaal niveau samen te laten werken en kennis te delen.

Hoe profiteren we in Nederland van de Europese ECCO-aanpak?

Het ontwikkelen van energiegemeenschappen is in het ene land verder dan in het andere. Ook de omstandigheden en de oplossingen zijn verschillend. Alle ervaringen leveren waardevolle informatie en inspiratie op die Europeanen met elkaar kunnen delen om bij hun eigen energietransitie te benutten. Dat doen ze door regelmatig samen te komen op internationale ECCO-bijeenkomsten en door de inzet van zogenoemde Flying Experts, professionals van partners van ECCO die ter plekke, kortdurend, komen helpen.

Welke rol heeft ECCO in de provincie Noord-Brabant?

ECCO is één van de tien pilotprojecten binnen het provinciebrede programma Sociale Innovatie in de Energietransitie van Enpuls. De provincie Noord-Brabant biedt met dit programma een breed spectrum aan middelen en kennis om ECCO vorm te geven en uit te voeren. Verder krijgt ECCO via dit programma Brabantbreed betekenis; het energievraagstuk wordt via het programma en de kanalen van de provincie breed gedeeld zodat middelen, kennis en ervaringen bekend worden. Daarmee wordt de energietransitie steeds concreter.

Welke rol speelt Nationaal Landschap Het Groene Woud in ECCO?

Nationaal Landschap Het Groene Woud geeft in Brabant vorm aan ECCO. Ze verbindt, faciliteert, coördineert en adviseert bij het creëren van de lokale energiegemeenschappen. Ze helpt deze energiegemeenschappen ook bij het ontwikkelen en uitvoeren van zogenoemde Lokale Energie Actieplannen (LEA’s). Verder zorgt Het Groene Woud voor beschikbare ruimte om energievoorzieningen te realiseren en helpt ze betrokken gemeenten om in totaal 100.000 zonnepanelen te installeren.

Welke gemeenten in Het Groene Woud hebben zich al bij ECCO aangesloten?

Binnen ECCO kunnen vijf gemeenten deelnemen. Op dit moment (september 2018) zijn het er vier: Boxtel, Haaren, Meierijstad en Sint-Michielsgestel.

Wat is een Lokaal Energie Actieplan (LEA)?

Lokale Energie Actieplannen (LEA’s) zijn inventarisaties die beschrijven wat er in een gemeente op korte en middellange termijn nodig én mogelijk is om energie-initiatieven te ontwikkelen. Elke deelnemende gemeente stelt LEA’s op in samenwerking met burgers, bedrijven, organisaties en energiecoöperaties. In een LEA beschrijven ze ook hoe de organisatie van zo’n initiatief wordt geregeld. Per LEA bereiden ze bovendien twee tot drie sleutelprojecten voor tot op het niveau dat ze kunnen worden uitgevoerd.

Wat is een Regionaal Energie Actieprogramma (REA)?

Op basis van de LEA’s wordt ook een Regionaal Energie Actieprogramma (REA) gemaakt. Motto: we doen lokaal wat kan en regionaal wat helpt. Een REA bundelt dan ook alle zaken die lokale initiatiefnemers beter gezamenlijk kunnen regelen. Bijvoorbeeld omdat het sneller is of omdat samenwerking kosten bespaart. Denk aan langjarige administratie en beheer, inkoop of aanbesteding.

Wat is het zonnepanelen-project binnen ECCO?

Tegelijk met de ontwikkeling van de Lokale Energie Actieplannen gaat er in de deelnemende gemeenten een ECCO-project van start rondom zonnepanelen. Doel: gezamenlijk in totaal 100.000 zonnepanelen installeren. Dat dit project al gaat ‘lopen’ heeft enerzijds te maken met de concrete bijdrage die ermee wordt geleverd aan de energietransitie. Anderzijds zal dit project op korte termijn aantonen dat het boeken van concrete resultaten binnen handbereik ligt. Dat is goed voor het draagvlak. Het zonnepanelen-project maakt per gemeente deel uit van de eigen LEA. Mogelijk wordt het ook onderdeel van het REA.

Hoe ondersteunt Het Groene Woud de ECCO-initiatieven achter de schermen?

Als coördinator van ECCO in Brabant ontwikkelt Nationaal Landschap Het Groene Woud een regionale ondersteuningsstructuur. Deze bestaat uit een professioneel netwerk van faciliteerders. Zij helpen om projecten uit de Lokale Energie Actieplannen en het Regionale Energie Actieprogramma daadwerkelijk te realiseren. De activiteiten, vorm en schaal van dit netwerk worden niet vooraf vastgelegd. Daarmee blijft dit netwerk zo flexibel mogelijk en kan het – waar mogelijk – ook aansluiten bij bijvoorbeeld andere regionale initiatieven.

Hoe wordt ECCO gefinancierd?

De totale omvang van het ECCO-budget binnen Het Groene Woud is € 669.712,00. Dit bedrag wordt gefinancierd door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, verstrekt via het Interreg-programma Noordwest-Europa, het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de deelnemende gemeenten Boxtel, Haaren, Meierijstad en Sint-Michielsgestel. Elke gemeente levert daarvoor een bijdrage van € 30.000,00 verspreid over drie jaar. Daarnaast zijn de inzet van bestuurlijk en ambtelijk enthousiasme en capaciteit vanuit de gemeenten onmisbaar. Binnen ECCO vinden geen fysieke investeringen plaats. De overtuiging is dat projecten moeten kunnen worden gerealiseerd en renderen binnen de landelijke context van subsidies, belastingen en regels. Binnen ECCO is wel budget beschikbaar om daadwerkelijk professionele hulp in te zetten om de projecten uit LEA en REA ook daadwerkelijk te realiseren.

Wat is de status van ECCO in september 2018?

Waarschijnlijk start in september 2018, na een uitvoerige aanbesteding, het zonnepanelen-project. Daarnaast is september de maand dat gemeenten hun LEA’s afronden. Vanaf het najaar van 2018 zal er lokale activiteit zichtbaar worden. De overige acties worden later opgestart. ECCO loopt als internationaal project door tot begin 2021.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie over de ECCO-energie-initiatieven staan de volgende gemeentelijke contactpersonen paraat:

U kunt ook contact opnemen met de ECCO-projectleider van Nationaal Landschap Het Groene Woud:

Peter van Oers, e-mail: pvoers@hetgroenewoud.com, telefoon: 06-53 79 49 38.

 

... in Het Groene Woud