Grondwaterbank

Door het treffen van concrete maatregelen om water langer in het gebied vast te houden, zoals het aanleggen van waterbergingslocaties en afkoppelen van regenwater, blijft het teveel aan regenwater in natte periodes langer beschikbaar voor het tegengaan van droogte door een tekort aan regenwater in droge periodes. Via een watercompensatiesysteem wordt gestimuleerd dat wordt geïnvesteerd in maatregelen die het watervasthoudend vermogen in het gebied verhogen, omdat in ruil daarvoor vergunningen worden verleend voor onttrekking van grondwater in droge periodes.

Documenten

... in Het Groene Woud