Laanboomteelt op het melkveebedrijf

 

* Onderzoeksresultaten en -rapportage *

In Het Groene Woud wordt het agrarisch landschap gedomineerde door melkveehouders en boomkwekers. Binnen het project ‘Laanboomteelt op het melkveebedrijf’ hebben het Louis Bolk Instituut, Stichting Duinboeren, veehouders en boomkwekers van 2016 tot en met 2021 onderzocht hoe deze sectoren in hun landgebruik beter kunnen samenwerken. 

Inmiddels is dit onderzoek afgerond. Meer informatie over de resultaten en de volledige rapportage vind je op deze pagina.

Projectbeschrijving

In het najaar van 2017 is het innovatieve agroforestry-project ‘Laanboomteelt op het melkveebedrijf’ van start gegaan: twee teelten – gras en (laan)boomteelt – op één perceel samen te brengen is positief voor bodemkwaliteit maar maakt ook efficiënter gebruik van beschikbare grond in het gebied én is er meer rendement voor de agrariër. In dit project staat dus evenals bij Carbon Valley een vitale bodem centraal, maar de invalshoek is anders. Waar bij Carbon Valley de organische stof de focus is en toepassing leidend, wordt hier verkennend onderzoek gedaan naar een combinatie van laanboomteelt en grasland van  melkveebedrijven. Dit om de ziektedruk bij laanbomen te verminderen in een grondmarkt met grote druk vanuit de boomteelt richting de melkveehouderij. Aandachtspunten hierbij zijn geschikte boomsoorten en teelten passend in Het Groene Woud. Het project is een initiatief van De Duinboeren en het Louis Bolk Instituut. Samen met Het Groene Woud wordt het project uitgevoerd.

In de brochure Voederbomen in de landbouw - Meer waarde per hectare door multifunctioneel landgebruik is meer te lezen over het project.

Regelmatig verschijnt er een gezamenlijke nieuwsbrief over de projecten Carbon Valley en Laanboomteelt op het melkveebedrijf. De meest recente editie is te downloaden: Nieuwsbrief, editie mei 2019

Op proef: koeien tussen de laanbomen

Het betreft een pilotproject, waarin Brabantse melkveehouders en boomtelers uit Het Groene Woud, Agro As de Peel en andere Brabantse gebieden gedurende drie groeiseizoenen (2017-2020) aan de slag gaan om de bodemkwaliteit op hun percelen te verbeteren. Dat betekent concreet dat zij koeien tussen de laanbomen laten grazen. Of laanbomen tussen de koeien planten. Deze zorg voor de kwaliteit van hun grond nemen ze integraal op in hun bedrijfsvoering.

Het resultaat van het project moet een praktijk-handreiking worden met aandacht voor kosten en baten en economische haalbaarheid. Centrale vraag is: is er winst te halen voor zowel de melkveehouder als de boomteler? De eerste pilot met deze innovatieve vorm van agroforestry wordt dit plantseizoen aangelegd.

Activiteiten

Binnen het pilotproject:

  • Worden informatiebijeenkomsten georganiseerd en wordt kennis gedeeld;
  • Vinden onderzoek en praktijkproeven plaats ten aanzien van geschikte boomsoorten en teelten, productiviteit, ziektedruk, schaduwwerking, organisch stofbalans, bodemkwaliteit breed, water, landschap, arbeid, wet- en regelgeving.
  • Vindt onderzoek plaats naar economische haalbaarheid.

Op weg naar een circulaire economie

Het principe van ‘twee teelten op een perceel’ versterkt de regionale economie en het landschap, verlaagt de gronddruk, zorgt voor een gezondere bodem en voor een grotere biodiversiteit. Daarmee geeft Het Groene Woud invulling aan een van de hogere ambities uit haar ambitieplan 2017-2020, namelijk: het realiseren van een circulaire economie. Het project is nauw verbonden aan het project Carbon Valley [interne link], dat eveneens is gericht op een vitale bodem. Beide projecten hebben tot doel toekomstige generaties te laten profiteren van een groen, economisch gezond en gastvrij Brabants landschap.

Planning

  • Datum aanvang project: najaar 2017
  • Datum afronding project: 2020

Contactgegevens

Voor organisatorische zaken: Emiel Anssems - Emiel@Duinboeren.nl of 06-20198614

Voor inhoudelijk vragen: Nick van Eekeren - N.vanEekeren@Louisbolk.nl of 06-20132133

Betrokken partijen

 

 

... in Het Groene Woud