Businesscase PeppelhoutProjecteigenaar: Job Wittens

Projectbeschrijving

Peppelhout is een coöperatie van populiereneigenaren die ketenpartijen uit de populierensector bij elkaar brengt waarmee streekeigen houtproducten worden gemaakt. Het project ‘businesscase Peppelhout’ heeft als doel om meer zicht te krijgen op de kosten en baten van de verschillende ketenstappen binnen de populierenbranche. Per ketenonderdeel (onderhoud, oogst, transport, zagen, drogen, bewerken, voorraad) wordt dit in beeld gebracht om te komen tot een saldoberekening. Dit is een belangrijke bouwsteen voor het opstellen van een exploitatieraming van het coöperatieve model.

De populier heeft het moeilijk in Het Groene Woud. Onze landschappelijke icoon verdwijnt gestaag. Bovendien is het overgebleven areaal aan populieren sterk verouderd en is er weinig verjonging van deze boom. Het verdwijnen van het populierenlandschap komt door het wegvallen van de economische waarde. Vroeger was het goud waard, in de tijd van de klompen- en luciferindustrie. Nu wordt het hout (onterecht) voor laagwaardige toepassingen gebruikt, zoals pallets en papier. Hierdoor worden minder populieren aangeplant en worden de bestaande populieren niet goed meer onderhouden.
Om de populieren aanplant in het Groene Woud te behouden en te versterken, is een nieuw verdienmodel nodig. Uit marktanalyses blijkt dat er juist onder consumenten een groeiende behoefte is aan lokaal geproduceerde producten met een eigen identiteit. De Brabantse Populieren Vereniging (opgericht in 1964) ziet hier de kans om het verwaarloosde populierenlandschap een impuls te geven. De BPV is de bedenker van het eigen populieren houtmerk Peppelhout. Doel van het merk is om een hogere opbrengst te creëren voor de eigenaren van populieren zodat er meer wordt aangeplant en beter wordt onderhouden. Zo kopen consumenten en bedrijven van Peppelhout niet alleen een kwalitatief goed product, maar dragen zij ook bij aan het behoud van het unieke populierenlandschap in Brabant. Voor bedrijven is het een uiting van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Links: Frans van Boeckel, rechts: Job Wittens
 

Planning

Datum aanvraag project:
14 juni 2016 (ondertekening beschikking)

Datum mijlpalen /persmomenten:
werksessies ketenpartijen: augustus t/m oktober 2016
ondertekening samenwerkingsovereenkomst: 18 oktober2016
afstemming Rabobank financiering: oktober / november 2016

Datum afronding project:
31 december 2016

Contactgegevens

Job Wittens
Maurik 1
5261 NA Vught

T: 06 44 66 04 16
E: info@brabantsepopulierenvereniging.nl
W: www.peppelhout.nl

Betrokken partijen


 

... in Het Groene Woud