Markeringsplaats Fort De BrederodeProjecteigenaar: Wim van Acht

Projectbeschrijving

Fort de Brederode is één van de belangrijke forten in de Linie van Frederik Hendrik tijdens het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629. Tezamen met het kwartier van Brederode stond het Fort De Brederode onder het gezag van de heer van Johan Wolfert van Brederode. In 2015 is de Stichting Fort De Brederode opgericht door direct omwonenden in samenspraak met de Stichting de Groene Vesting. Doelstelling van de Stichting is de aanleg en het onderhoud van de markeringsplaats van het Fort de Brederode en daarmee een bijdrage leveren aan de landschappelijke verfraaiing, versterking van de toeristisch recreatieve infrastructuur en sociale  samenhang in de directe omgeving. 

Uit de vergelijking van de kaart van Danckerts (1630), de eerste kadastrale kaart (1863) en de huidige topografische kaart is af te leiden dat bij de kruising Bosscheweg, Keerdijk en Poeldonkse Dijk nog contouren van het Fort zichtbaar zijn. De verbindingswal aan de zuidwestelijke zijde is nog vrijwel volledig herkenbaar in het huidige tracé van de Keerdijk. De aarden wal langs de Bosscheweg en het beginstuk van de Poeldonkse dijk lijken de contouren van de binnenwal en de noordelijke punt van het Fort te vormen. Te meer omdat bij graafwerkzaamheden aan de westelijke zijde restanten van brede waterlopen zijn gevonden. 
 
Duidelijk is dat een volledige reconstructie van het Fort de Brederode onmogelijk is. Daarom is ervoor gekozen om een ‘Markeringplaats’ aan te leggen op de meest markante plaats, te weten de kruising van de Keerdijk met de Bosscheweg ter hoogte van het in de jaren 50 gebouwde Mariakapel. Essentie hiervan is het beeld op te roepen ‘door één van de aarden wallen heen te rijden’ en historische informatie te verstrekken over het Fort de Brederode in samenhang met het kwartier van Brederode. De activiteiten van Frederik Hendrik bij het beleg van ‘s-Hertogenbosch waren in eerste instantie erop gericht om vanuit zes versterkte kwartieren een verdedigingslinie op te zetten bestaande uit forten, schansen, hoornwerken, redoutes en aarden wallen om te voorkomen dat van de kant van de Spanjaarden pogingen zouden worden gedaan om de stad te ontzetten, de zogenaamde Circumvallatielinie. Heer Jan Wolfert van Brederode had de opdracht voor aanleg van het oostelijk gedeelte van de linie met een totale lengte van ca. 45 kilometer en gelegen buiten het schootsveld van de kanonnen op de Bossche vestingmuren. Voor de aanval op de stad werd de Contravallatielinie aangelegd op ca. 500 m vanaf de stad van waaruit de stad onder vuur werd genomen.  
[Type text] [Type text] [Type text] 
 
De Stichting Fort de Brederode heeft de situatie en historische achtergrond van het Fort de Brederode in kaart laten brengen door bureau KruithofKok. De belangrijkste informatie is ontleend aan de kaart van Danckert uit 1630 en Expugnatio Sylvae-Ducis van 1629 aangevuld met informatie uit het historisch archief van de provincie Noord-Brabant. Uit de onderstaande kaart van Danckert zijn duidelijk de afmetingen de afstanden en lengten af te lezen van het Fort en het Kwartier van Brederode en de verbindingsdijken. 
    
De ligging van het Fort de Brederode is herleid uit resterende contouren in de huidige Keerdijk, uit historisch kaartmateriaal en uit projecties op de huidige topografie. De afmetingen van het Fort de Brederode zelf, laten zien dat het Fort in diameter ruim 200 m is. De relatieve hoogteverschillen tussen de aarden wallen en de omliggende waterlopen van ca. 5 tot 8 meter, zijn in de dwarsdoorsnede zichtbaar gemaakt. 

Planning

Contactgegevens

Wim van Acht
Bosscheweg 60

T: 06 12038235
E: wimvanacht@xs4all.nl

Betrokken partijen

Aan het project is financieel bijgedragen door:  

 
Het project is gerealiseerd door:

 
Aan het project is meegewerkt door:  

... in Het Groene Woud