Visie en doelstellingen

In 2011 heeft de toenmalige Streekraad Het Groene Woud & De Meierij de Ontwikkelingsvisie Het Groene Woud 2011-2025 vastgesteld. Deze visie - hier te downloaden -  vormt de leidraad voor de ontwikkeling. Hier een samenvatting van deze visie:

1. Relaties versterken

Het Groene Woud vormt het groene hart van Brabant en BrabantStad. Van belang is de versterking van de relatie met de omliggende steden en van de kwaliteiten die de contramal vormen van de steden. Denk hierbij aan de natuur- en landschapswaarden, de rust, de kleinschaligheid, het agrarische karakter en de mooie dorpen. Versteviging van de relatie met de omliggende steden gaat niet alleen over de recreatieve beleving, de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van Het Groene Woud, maar betreft ook economische en sociale relaties. Zo is de groene omgeving van de steden een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor hoogwaardige bedrijven.

De hoofdlijnen voor de ontwikkeling van Het Groene Woud zijn versterking van het landschap, stimulering groene economie en het laten terugvloeien van extra gegeneerde economie naar het landschap.

2. De drie P's

Binnen Het Groene Woud is een goede balans tussen de drie p’s (people, planet en profit) van wezenlijk belang. De kernopgaven voor de drie P’s zijn:

Profit: bijzonder ondernemerschap ten dienste van de andere twee p’s.

Planet: een bijzonder gevarieerd natuur-, beken- en cultuurlandschap.

People: een bijzondere beleving voor bezoeker (en bewoner) en in alle opzichten geschikt om gedurende het hele leven aangenaam te wonen en te werken.

Het uitgangspunt van Het Groene Woud is een duurzame leefomgeving: een leefomgeving die alle functies biedt en in stand houdt waaraan de mens economische, ecologische en sociale waarden toekent. Deze waardentoekenning en betrokkenheid van de mens bij zijn omgeving, is van essentieel belang voor het verdere voortbestaan van het gebied.

De afgelopen jaren is door vele partners van Het Groene Woud veel energie gestoken in de P van Planet. De laatste jaren hebben de partners ook meer aandacht voor wonen, werken en leefbaarheid van het gebied. En voor bedrijven die via Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) hun betrokkenheid bij Het Groene Woud kunnen laten zien. Zo zijn er binnen Het Groene Woud veel initiatiefrijke inwoners (burgers en ondernemers) met oog voor sociale en culturele waarden en voor de kwaliteit van de leefomgeving. Zij voelen zich betrokken bij hun leefomgeving en willen daaraan een bijdrage leveren. Het Groene Woud wil hen graag faciliteren door die ondersteuning te bieden waaraan behoefte is. 1-op-1- gesprekken, het digitaal platform (werkplaats Het Groene Woud) en live-bijeenkomsten vormen daarbij belangrijke instrumenten.

Onder de pagina’s van Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud, Landschapfonds Het Groene Woud en partners, vind je een verdere uitwerking van de diensten die het streekhuis Het Groene Woud biedt. 

3. Drie schillen

De visie van Het Groene Woud is opgedeeld naar de drie schillen:

A. Versterking van het natuurhart van Het Groene Woud (Eerste schil)
In 2025 zijn de natuur- en landschapswaarden van de grote bos- en natuurgebieden verder versterkt door uitvoering van beheer, inrichtings- en ontwikkelingsplannen voor deze natuurgebieden. De natuurgebieden zijn allen verbonden met elkaar, waardoor een groot aaneengesloten en gevarieerd natuurgebied met allure ontstaat. De barrières zoals de spoorlijn en de A2 zijn, zowel voor de natuur als de recreant, geslecht. De beleefbaarheid van het gebied van het gebied is vergroot door uitbreiding van de recreatieve routes. Op veel plaatsen zijn de beekdalen doorkruisbaar. In het gebied is groot wild (o.a. het edelhert) geïntroduceerd. Deze introductie heeft eraan bijgedragen dat Het Groene Woud als aantrekkelijk recreatiegebied bij veel meer mensen in de omgeving bekend en geliefd is geworden. Er is bovendien meer ruimte voor natuurlijke processen. De cultuurhistorie en van het beekdalenlandschap is inspiratiebron voor de realisering van nieuwe woonvormen en het verstevigen van landschapskwaliteiten.

B. Versterking van het cultuurlandschap (Tweede schil)
De visie richt zich op drie gebieden: Het gebieden tussen Vught en Tilburg, het cultuurlandschap rondom Schijndel en het jonge ontginningslandschap rondom de Rooische Heide. In het gebied tussen Tilburg en Vught floreert de boomteelt. De N65 zelf is nog steeds een prachtige laan, waarlangs de boomteelt zich van zijn beste kant laat zien. De weg is in 2025 veiliger geworden en de oversteekbaarheid van de weg is verbeterd. Ter hoogte van het Helvoirtsbroek is de weg geen barrière meer voor het water, de flora en fauna van het beekdal. Rondom Sint-Oedenrode, Boxtel en Oirschot zijn goede afspraken gemaakt met de boomtelers. Een zoneringsplan waar alle partijen goed mee vooruit kunnen, stuurt de ontwikkeling in hoofdlijnen.
Het cultuurlandschap rondom Schijndel heeft een enorme impuls gekregen: het oude ontginningslandschap rondom de kern is via ommetjes vanuit Schijndel, Sint-Michielsgestel en Gemonde beter toegankelijk geworden. De inrichting van de doorgaande wegen in het gebied ondersteunt het verblijfskarakter. Cultuurhistorische relicten en groenstructuren zijn hersteld. De gemeenten hebben goede afspraken gemaakt over de aanleg van paden en landschapselementen in het agrarische gebied met boeren en burgers. De nieuwe ontwikkelingen ondersteunen de initiatieven in het gebied voor de verbreding van de landbouw. Overtollige bebouwing is gesloopt en hier en daar zijn nieuwe woonerven in het landschap ontstaan. De bewoners verzorgen het beheer van enkele nieuwe landschapselementen en routestructuren in het gebied.
Ook in het jonge ontginningslandschap van de Rooische Heide zijn afspraken gemaakt over het beheer van houtopstanden, houtwallen en struwelen. Zo is de natuur- en landschapswaarde, zonder dat daar grondaankoop nodig is, er op vooruitgegaan. Vooral de struweelvogels profiteren hiervan. Tegelijkertijd is aan de randen van het gebied, met een goede landschappelijke inpassing, ruimte ontstaan voor bepaalde vormen van boomteelt. Deze nieuwe mogelijkheden zijn alternatieven voor de ontwikkeling van boomteelt in de meer kwetsbare delen van Het Groene Woud, zoals de beekdalen, de zones rond natuurgebieden en het kleinschalige mozaïeklandschap van de oude ontginningen.

Verankering van de omliggende steden met Het Groene Woud (Derde schil)
C. In 2005 zijn de steden zijn belangrijke motoren geworden voor de kwaliteit van Het Groene Woud. Ze zijn zowel in ruimtelijk, economisch als in sociaal opzicht beter met Het Groene Woud verbonden. Door uitvoering van de projecten in de eerste schil (het natuurhart) en de tweede schil (het cultuurlandschap) en de rol van de steden bij deze uitvoering, is de bekendheid van de stedeling met Het Groene Woud toegenomen. Dit geeft een belangrijke impuls aan de verkoop en ontwikkeling van streekproducten en stadslandbouw. Het Groene Woud is niet alleen met goede wandel- en fietsroutes verbonden met de steden. Het is nu ook via hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) goed bereikbaar vanuit de omliggende steden. HOV-lijnen die vanuit de steden Het Groene Woud raken hebben één of meer ‘Groene Woud-haltes’. Bij deze haltes starten aantrekkelijke wandelroutes, kan overgestapt worden op de ‘Groene Woud-bus’ die een rondje maakt langs meerdere recreatieve poorten, is informatie over het gebied beschikbaar of kunnen fietsen worden gehuurd.

4. Landschappen van Allure

In 2013 is de visie van Het Groene Woud verder aangescherpt in het kader van het provinciale programma Landschappen van Allure. Deze prioriteitsstelling is gebaseerd op het gegeven dat Het Groene Woud nog bij veel stedelingen onbekend is en de mogelijkheden om de steden bij de ontwikkeling van Het Groene Woud te betrekken onvoldoende worden benut. Op grond hiervan zijn de drie aantrekkelijke stad-landverbindingen tussen het hart van Het Groene Woud met Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch als prioriteit aangemerkt. Daarnaast is er prioriteit gelegd bij de kwaliteitsimpuls in het hart van Het Groene Woud zelf, omdat hier hoge natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden liggen. In de wat onbekendere natuurgebieden als de Scheeken, de Mortelen en de Geelders liggen een groot deel van deze kwaliteiten. In deze gebieden ligt de sleutel voor het beter op de kaart zetten van Het Groene Woud.

5. Uitvoeringsprogramma

De ontwikkelingsvisie van Het Groene Woud wordt  vertaald in een uitvoeringsprogramma. De volgende documenten zijn te downloaden:

... in Het Groene Woud