ANBI-gegevens

Stichting Landschapsfonds Het Groene Woud heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat ze als instelling het algemeen belang dient. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Om deze ANBI-status te kunnen behouden, is Landschapsfonds Het Groene Woud genoodzaakt onderstaande informatie op transparante wijze te verstrekken. Kijk voor meer informatie op: www.anbi.nl.

Naam
Stichting Landschapsfonds Het Groene Woud

RSIN/Fiscaal nummer
816170381

Contactgegevens
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde
T 0411-632043
E streekrekening@hetgroenewoud.com

Bestuurssamenstelling
Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Ger van den Oetelaar (voorzitter)
  • Jan Baan (secretaris)
  • Maurits van Bouwdijk Bastiaanse (lid)
  • Michel van Rooy (lid)
  • Els Aarts (lid)

Beleidsplan
Zie het Beleidsplan Streekfonds Het Groene Woud.
Stichting Het Groene Woud beheert Landschapsfonds Het Groene Woud.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is vastgesteld in artikel 4, lid 5 van de statuten:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De maximum kostenvergoeding voor het bestuur wordt door de raad van toezicht vastgesteld. Deze vergoeding wordt in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Doelstelling
Conform de statuten (artikel 2, lid 1) heeft de stichting ten doel:
a. het verwerven van fondsen ten behoeve van Landschapsfonds Het Groene Woud;
b. het beheren van Landschapsfonds Het Groene Woud;
c. het beheren van het subsidieprogramma waarmee de gelden beschikbaar gesteld kunnen
    worden ten behoeve van projecten die Het Groene Woud versterken;
d. behoud, herstel en toename van de biodiversiteit in Het Groene Woud;
e. behoud en herstel van cultuurhistorische waarden in Het Groene Woud;
f.  behoud en herstel van landschappelijke waarden in Het Groene Woud; 
g. bevorderen van agrarische, recreatieve en andere economische activiteiten die bijdragen    
    aan de eerdergenoemde doelstellingen;
h. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
    verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Onder Het Groene Woud wordt verstaan het totale gebied in de stedendriehoek 's-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven.

Verslag uitgeoefende activiteiten: Zie jaarverslag 2013,  2014, 201520162017, 2018, 2019, 2020.

Financieel verslag: Zie financieel verslag 2014 (download hier), 2015201620172018 en 2019.

Beleidsplan (download hier).

 

 

... in Het Groene Woud