ANBI-gegevens

Landschapsfonds Het Groene Woud maakt onderdeel uit van Stichting Landschap het Groene Woud. Deze stichting heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat ze als instelling het algemeen belang dient. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Om deze ANBI-status te kunnen behouden, is Landschapsfonds Het Groene Woud genoodzaakt onderstaande informatie op transparante wijze te verstrekken. Kijk voor meer informatie op: www.anbi.nl.

Naam
Stichting Landschapsfonds Het Groene Woud

RSIN/Fiscaal nummer
862860489

Contactgegevens
Voorzitter: Ger van den Oetelaar
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde
T 0411-632043
E landschapsfonds@hetgroenewoud.com

Beleidsplan
Het Uitvoeringsprogramma 2023-2026 is HIER te downloaden.

Beloningsbeleid
De vergoeding voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding.

Doelstelling
Conform de statuten (artikel 2, lid 1) heeft de stichting ten doel:
a. het verwerven van fondsen ten behoeve van Landschapsfonds Het Groene Woud;
b. het beheren van Landschapsfonds Het Groene Woud;
c. het beheren van het subsidieprogramma waarmee de gelden beschikbaar gesteld kunnen
    worden ten behoeve van projecten die Het Groene Woud versterken;
d. behoud, herstel en toename van de biodiversiteit in Het Groene Woud;
e. behoud en herstel van cultuurhistorische waarden in Het Groene Woud;
f.  behoud en herstel van landschappelijke waarden in Het Groene Woud; 
g. bevorderen van agrarische, recreatieve en andere economische activiteiten die bijdragen    
    aan de eerdergenoemde doelstellingen;
h. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
    verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Onder Het Groene Woud wordt verstaan het totale gebied in de stedendriehoek 's-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven.

  • Jaarverslag 2022 Stichting Landschap Het Groene Woud: Download hier
  • Jaarrekening 2022 Stichting Landschap Het Groene Woud: Download hier
  • Jaarverslag 2021 Stichting Landschap Het Groene Woud: Download hier 
  • Jaarrekening 2021 Stichting Landschap Het Groene Woud: Download hier


Verslag uitgeoefende activiteiten: Zie jaarverslag 2018, 2019, 2020.

Financieel verslag: Zie financieel verslag 2018, 2019, 2020.

Beleidsplan (download hier).

 

 

... in Het Groene Woud