Boekenfonds

Eén van de doelstellingen van Het Groene Woud is de betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij Het Groene Woud te vergroten. Onder andere door ervoor te zorgen dat mensen kennis hebben over en van daaruit trots zijn op hun prachtige omgeving. Een manier om kennis over Het Groene Woud te ontsluiten en te delen is het maken en uitgeven van boeken die gaan over de kernwaarden en kernkwaliteiten van Het Groene Woud. Stichting Landschap Het Groene Woud heeftdaarom een boekenfonds opgericht, voor het medefinancieren van boeken over Het Groene Woud.

Zowel vriendenpartners als dienstenpartners van Het Groene Woud kunnen beroep doen op een bijdrage uit het Boekenfonds.

Om voor een bijdrage uit het boekenfonds in aanmerking te komen geldt een aantal voorwaarden:

 • Het onderwerp is inhoudelijk gerelateerd aan de doelstellingen van Het Groene Woud, en gericht op vergroting van kennis van en trots op Het Groene Woud;
 • Het onderwerp van het boek is niet al eerder door Het Groene Woud (mede)gefinancierd;
 • Een vergelijkbaar boek over hetzelfde onderwerp is niet al eerder uitgegeven;
 • Het betreft een professionele uitgave (dus bv niet gekopieerd);
 • De oplage is minstens 500 exemplaren;
 • Het Groene Woud moet duidelijk zichtbaar in het boek zijn opgenomen (minimaal plaatsing logo en vermelding als medefinancier);
 • Teksten en foto’s worden voor minstens 80% kosteloos door vrijwilligers geleverd;
 • Er mag geen sprake zijn van winst, tenzij de winst naar het Landschapsfonds gaat danwel aantoonbaar aan een Het Groene Woud-project wordt besteed. Een bijdrage die vanuit de verkoop terugvloeit naar het Landschapsfonds is zeer wenselijk; dit maakt het mogelijk om andere projecten die Het Groene Woud verder te versterken financieel te ondersteunen.
 • De bijdrage is maximaal € 1.000;
 • Voor Vrienden van Het Groene Woud is de bijdrage maximaal € 2.000;
 • Er worden minimaal 5 boeken kosteloos aan Het Groene Woud geleverd;
 • In overleg met het communicatieteam van Het Groene Woud wordt een persbericht uitgegeven bij het verschijnen van het boek;
 • De aanvraag bevat minimaal een duidelijk beschreven (beknopt) projectplan met gespecifieerde begroting en een sluitend financieringsvoorstel. De aanvraag wordt ingediend bij Het Groene Woud via landschapsfonds@hetgroenewoud.com. Na advies door de Project Advies Commissie neemt het bestuur van Stichting Landschap Het Groene Woud het besluit over wel/niet toekenning van de gevraagde bijdrage uit het boekenfonds.
 • Een toegekende bijdrage wordt achteraf betaald, na goedkeuring van het boek en na ontvangst van de 5 boeken. De beoordeling van het eindproduct vindt plaats door de Project Advies Commissie (PAC) Het Groene Woud.
... in Het Groene Woud