ANBI-gegevens

Stichting Landschap Het Groene Woud heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat ze als instelling het algemeen belang dient. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor deze ANBI-status moet onderstaande informatie op transparante wijze verstrekt worden. Kijk voor meer informatie op: www.anbi.nl.

Naam

Stichting Landschap Het Groene Woud 

RSIN/Fiscaal nummer

862860489

KVK nummer

83402675

Contactgegevens

Barrierweg 4, 5298 AC Liempde
E bestuur@hetgroenewoud.com

Bestuurssamenstelling 

 • Jeroen Naaijkens (voorzitter)
 • Ger van den Oetelaar (secretaris/penningmeester/vice voorzitter)
 • Leden: Arjen Simons, Michel van Rooy, Désiré van Laarhoven, Twan Tiebosch, Henk Klösters, James van Leuven, Stan Kerkhofs
 • Adviseur financiën: Geert-Jan van Schijndel
 • Ambtelijk secretaris: Johan van Cuyck

Toezicht

De Groene Woud Raad fungeert als raad van toezicht. Deze benoemt het bestuur en keurt het beleid, de begroting en de jaarrekening goed.

Beleidsplan

Het Uitvoeringsprogramma 2023-2026 is hier binnenkort te downloaden.

Beloningsbeleid

De vergoeding voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding.

Doelstelling 

Het stimuleren en ondersteunen van de uitvoering van projecten gericht op natuurbeheer, op het versterken van de landschappelijke kwaliteit, het bevorderen van de biodiversiteit en aanverwante doelen, zoals erfgoed, door:

 1. Het faciliteren van een netwerk/gemeenschap, bestaande uit groepen vrijwilligers, overheden, organisaties en ondernemingen die begaan zijn met en zich willen inspannen voor natuur, landschap en erfgoed;
 2. Het bijdragen aan en ondersteunen van internationaal, nationaal, regionaal en lokaal beleid op bet gebied van duurzame ontwikkeling;
 3. Het uitdragen van de culturele identiteit van Het Groene Woud;
 4. Actief bijdragen aan de ontwikkeling van Van Gogh Nationaal Park;
 5. Het uitvoeren van aangegane (meerjarige) verplichtingen van zijn voorganger Stichting Landschapsfonds Het Groene Woud, waaruit de stichting is voortgekomen;
 6. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Activiteiten

De stichting wil deze doelen bereiken door:

 1. Het voorbereiden en uitvoeren van projecten;
 2. Het geven van adviezen aan initiatiefnemers van projecten en aan subsidiefondsbeheerders over projecten die binnen de doelen vallen;
 3. Het verwerven van fondsen voor zover dat de realisatie van de doelen dichterbij brengt;
 4. Het financieel ondersteunen van groepen bij de voorbereiding of uitvoering van projecten;
 5. Het communiceren met partijen, inwoners en ondernemers in het werkgebied over doelen en projecten;
 6. Zoveel mogelijk partners in haar werkgebied te betrekken bij de realisatie van de doelen;
 7. Binnen de beschikbare middelen voorzieningen aanbieden die bovenstaande ondersteunen.

Werkgebied

Stichting Landschap Het Groene Woud is met name actief binnen de gemeenten Best, Boxtel, Meierijstad, Oirschot, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel en Son en Breugel.

Vermogen

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

 • a. Subsidies, donaties en sponsorbijdragen van bedrijven, instellingen en particulieren;
 • b. Schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • c. De revenuen van het vermogen;
 • d. Alle andere baten.

Het bestuur van de stichting kan kiezen voor labeling van (een deel) van het vermogen ten behoeve van specifieke bestedingsdoelen.

Verslag uitgeoefende activiteiten en financieel verslag

De Stichting Landschap Het Groene Woud is op 14 juli 2021 ontstaan uit de fusie van Stichting Landschapsfonds Het Groene Woud met Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud.

 • Jaarverslag 2022 Stichting landschap Het Groene Woud: download hier
 • Jaarrekening 2022 Stichting Landschap Het Groene Woud: download hier
 • Jaarverslag  2021 Stichting Landschap Het Groene Woud: Download hier 
 • Jaarrekening 2021 Stichting Landschap Het Groene Woud: Download hier

Zie voor het gecombineerde jaarverslag/financieel verslag van Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud: 2018, 2019, 2020.

 

 

 

 

 

 


 

... in Het Groene Woud