Bemensing Streekhuis

Het Algemeen Bestuur (AB) van Stichting Het Groene Woud is de verzameling van partners, die bijdragen aan de exploitatie van de stichting, in de vorm van geld en/of uren (0,5 fte of meer). Op basis van de huidige begroting betreft het: dertien gemeenten, provincie, twee waterschappen, drie terreinbeheerders, ZLTO, Stichting ZET, Agragrische Natuur Vereniging Het Groene Woud en Landschapsfonds Het Groene Woud. Het AB ziet toe of gestelde doelen worden bereikt en op het functioneren van de stichting.

In het AB worden de formele producten van de stichting vastgesteld (begroting, financiering, uitvoeringsprogramma, jaarrekening, jaarverslag). Wanneer het dagelijks bestuur iets wil ondernemen dat niet in de begroting of het uitvoeringsprogramma is opgenomen, wordt dit expliciet aan het AB voorgelegd. Het AB komt twee tot vier keer per jaar bij elkaar.

Het Hoofdbestuur (HB) geeft leiding aan Stichting Het Groene Woud en stuurt via de directeur van de stichting (tevens ambtelijk secretaris van DB en HB) de medewerkers aan. Het DB komt zes tot acht keer per jaar bijeen en neemt de dagelijkse besluiten, binnen de door het AB vastgestelde begroting en het uitvoeringsprogramma, en bereidt de AB-vergaderingen en besluiten voor.

Het HB bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden. Bij minimaal drie leden: een onafhankelijk voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bij maximaal zeven leden: een onafhankelijk voorzitter en zes leden, namens elke ‘geleding’ uit het AB (een van de gemeenten, een van de waterschappen, een van de natuur/landschap/cultuurhistorie, een van de landbouw, een van het bedrijfsleven/recreatie en een van Landschapsfonds Het Groene Woud). Klik hier voor een overzicht van de huidige HB-leden. 

De Projectenadviescommissie (PAC), als werkgroep van Stichting Het Groene Woud, adviseert namens AB en HB over projectvoorstellen van initiatiefnemers uit de streek (ten behoeve van de besluitvorming door Landschapsfonds Het Groene Woud, provincie of anderen).

De PAC is door het AB ingesteld. De leden worden ‘gerecruteerd’ uit het Regionaal Netwerk. Het zijn bijzonder gemotiveerde ambassadeurs (vanuit organisaties of op persoonlijke titel), die goed in beeld hebben wat Het Groene Woud is en wil en die ervaring hebben met advisering over de uitvoering.

Stichting Het Groene Woud heeft geen personeel in dienst; medewerkers worden door partners gedetacheerd of op projectbasis ingehuurd. Deze medewerkers werken op bepaalde thema’s of projecten. Klik hier voor een overzicht van de huidige medewerkers. 

... in Het Groene Woud