Provinciale fondsen

Groen Ontwikkelfonds Brabant

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant ondersteunt particulieren, bedrijven en overheden bij het realiseren van nieuwe natuur. Met geld, grond en kennis. Doelstelling is om uiterlijk in 2018 te komen tot realisatie van het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Het NNB is een netwerk van  natuurgebieden die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn. Ongeveer 90% van het NNB wordt gevormd door bestaande natuurgebieden, zoals de Biesbosch en de Kampina. Maar het netwerk is nog niet compleet. Er ontbreken nog veel gebieden en verbindingen die belangrijk zijn voor dieren en planten. De ontbrekende stukken zijn nu nog vaak in landbouw kundig gebruik. De provincie nodigt andere partijen uit om samen de nog te realiseren nieuwe natuur binnen het Natuurnetwerk Brabant te realiseren. Klik hier voor meer informatie over het Natuurnetwerk Brabant en klik hier voor meer informatie over het Groene Ontwikkelfonds Brabant.

Tijdelijk meer subsidie voor ecologische verbindingszones

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant draagt tijdelijk meer bij aan de aanleg van ecologische verbindingszones (EVZ). In de nieuwste versie van het Investeringsreglement is vastgelegd dat, onder voorwaarden, 75 procent van het geïnvesteerde bedrag voor vergoeding door het Groen Ontwikkelfonds in aanmerking komt. Meer informatie vind je hier.

Programma POP3 Brabant

Met het Programma POP3 Brabant geeft de provincie Noord-Brabant een stimulans aan de uitvoering van haar beleid op het gebied van milieu, natuur en agrofood. Door de financiële middelen uit het programma, samen met die van de waterschappen, te koppelen aan de Europese POP3-financiering. Via het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) geeft Europa een kwaliteitsimpuls aan het platteland, zodat het innoveert en verduurzaamt. Daarvoor stelt Europa, via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen, grondeigenaren, gemeenten, kennisinstellingen en aan samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland.

Stimulus Programmamanagement, uitvoeringsorganisatie van de provincie, vormt het centrale orgaan voor het indienen van subsidieverzoeken en de afwikkeling van projecten in het kader van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de provincie Noord-Brabant (POP3 Brabant). Voor meer informatie: zie https://www.stimulus.nl/pop-brabant/

Samen investeren

Brabant wil tot de top van de Europese kennis- en innovatieregio’s blijven behoren. Provinciale Staten waren daarom op 21 juni 2013 akkoord met de voorstellen van Gedeputeerde Staten voor vier investeringsfondsen op het gebied van energie, innovatie, breedband en natuur.

Met deze fondsen wil de provincie samen met andere partijen de uitdagingen van Brabant oppakken. De provincie roept gemeenten, marktpartijen en maatschappelijke organisatie op mee te investeren in de toekomst van Brabant.

Investeringsfondsen

Provinciale Staten willen een nieuwe impuls geven aan de economie in Brabant met behulp van fondsen met de volgende thema’s:

 • Energiefonds Brabant
 • Innovatiefonds Brabant
 • Breedbandfonds Brabant
 • Groen Ontwikkelfonds Brabant

Deze thema’s zijn ontleend aan de ambities uit de Agenda van Brabant. Met de vier investeringsfondsen zetten Provinciale Staten nog eens 465 mln. Euro in voor de toekomst van Brabant. De bedoeling is dat de provincie meefinanciert en participeert in projecten van anderen, waarvoor investeringen van banken in deze economische onzekere tijd moeilijk te krijgen zijn.

Voor meer informatie: www.brabant.nl/dossiers

Subsidie Natuur en Landschap

De natuur in Brabant staat onder druk. Planten- en diersoorten worden bedreigd, karakteristieke landschappen komen in het gedrang door oprukkend beton. Om te voorkomen dat deze trend doorzet neemt de provincie passende maatregelen.

Maar de provincie helpt ook anderen zoals gemeenten, particulieren en natuurbeschermingsorganisatie bij de bescherming en verbetering van natuur en landschap. Daarvoor zijn de volgende subsidies beschikbaar:

 •              Subsidie Opvangcentrum inheemse dieren
 •              Subsidie Ecologische verbindingszones
 •              Subsidie Landschapselementen
 •              Subsidie Ontsnippering gemeentewegen
 •              Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer in de EHS
 •              Subsidie Agrarisch en particulier natuurbeheer
 •              Subsidie Groenblauw stimuleringskader
 •              Subsidie Biodiversiteit en leefgebieden
 •              Subsidie Herstel Brabantse Vennen
 •              Subsidie Herstel Wijstgebieden

Voor meer informatie: www.brabant.nl/dossiers

Overige subsidies

Ook voor onderstaande sectoren zijn subsidies verkrijgbaar. Meer informatie over al deze subsidies is te vinden op www.brabant.nl/dossiers

 • Subsidie Bouwen en Wonen
 • Fondsen Cultuur
 • Europese subsidies
 • Subsidies Leefbaarheid
 • Subsidies Agrarische sector
 • Subsidies op het gebied van Sport

 

... in Het Groene Woud