Subsidieregeling Stimulering Projectideeën Streekhuis

Het bestuur van Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud vindt het belangrijk dat goede projectideeën, die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de doelen van Het Groene Woud, worden uitgewerkt tot een goed en uitvoeringsgereed projectplan. Soms ontbreken daarvoor de tijd en/of de mogelijkheden. In dat geval kan gebruik worden gemaakt van de stimuleringsregeling van Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud. Bij honorering draagt Het Groene Woud ter stimulering vijftig procent bij aan de ontwikkeling van je initiatief tot een maximum van vijfduizend euro.

Zowel vrienden, partners als dienstenpartners van Het Groene Woud kunnen gebruik maken van deze regeling.

Het aanvraagformulier stimulering projectinitiatieven Het Groene Woud (+ toelichting) is hier te downloaden. 

Om van deze regeling gebruik te kunnen maken zijn een aantal voorwaarden van toepassing. De belangrijkste zijn:

•Het idee draagt bij aan de streekdoelen van Het groene Woud (visie, uitvoeringsprogramma).

•Het betreft een regionaal/bovenlokaal idee, dat met de bijdrage van het streekhuis wordt uitgewerkt tot een uitvoeringsgereed projectplan. De bijdrage is specifiek niet bedoeld voor de uitvoering van het project.

•Er is sprake van minimaal drie regionaal samenwerkende partijen.

•De ideehebber levert zelf ook een bijdrage (in geld, uren en/of natura).

•Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Streekhuis in Liempde.

•De bijdrage wordt achteraf betaald als het product (uitvoeringsgereed projectplan) is ingeleverd en goedgekeurd. De projectadviescommissie (PAC) Het Groene Woud beoordeelt het eindproduct.

... in Het Groene Woud