LEADER

Op weg naar een gezond, krachtig en dynamisch platteland

Europese LEADER-subsidie in Het Groene Woud

Projectideeën die bijdragen aan een gezonde werk- en leefomgeving in Het Groene Woud maken kans op een Europese subsidie om ze daadwerkelijk uit te voeren. Het gaat om de zogenoemde LEADER-subsidie. Hiermee stimuleert de Europese Unie inwoners, bedrijven en organisaties samen te werken aan een leefbaar, duurzaam en economisch krachtig platteland. Stichting Landschap Het Groene Woud nodigt inwoners, bedrijven en organisaties uit om hiervoor projectideeën in te dienen. Ook voor vragen, advies en ondersteuning staan we voor je klaar, zowel bij het verkennen van je mogelijkheden als bij de aanvraag van de LEADER-subsidie.

Wat is LEADER?

Het LEADER-programma is onderdeel van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 (GLB 23-27). Het is gericht op ‘brede plattelandsontwikkeling’. Daar hoort een subsidie bij voor projecten die deze ontwikkeling een impuls geven. Reden: landelijke gebieden in heel Europa – en daarmee ook in Het Groene Woud –  kunnen wel wat versterking gebruiken voor het behouden en verstevigen van de leefbaarheid, het voorzieningenniveau, de biodiversiteit, de landschapskwaliteit en de sociale samenhang. Door hier een subsidie voor beschikbaar te stellen, ondersteunt ‘Europa’ op lokaal niveau de uitwerking ‘van projectidee tot plan’.

Initiatiefnemers van een projectidee kunnen de LEADER-subsidie tot en met 2027 aanvragen bij Stichting Landschap het Groene Woud. Een speciaal hiervoor opgerichte Lokale Actiegroep Het Groene Woud (de LAG-HGW) is eigenaar en bewaker van het LEADER-programma en verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de LEADER-regeling in Het Groene Woud.

De LAG beoordeelt projecten waarvoor LEADER-subsidie wordt aangevraagd en brengt daarover advies uit aan de provincie Noord-Brabant. Die besluit over de formele toekenning of afwijzing. De LAG baseert zich bij de beoordeling en advisering op de Lokale Ontwikkelingsstrategie Het Groene Woud. Daarin staan de doelen, werkwijze en beoordelingscriteria beschreven.

Mondelinge toelichting projecten

Initiatiefnemers krijgen de mogelijkheid om hun project mondeling toe te lichten aan de LAG. In 2024 kan dat op de volgende vrijdagen: 12 juli,  6 september en 1 november. Locatie is bezoekerscentrum D’n Liempdse Herd, Barrierweg 4 in Liempde. Hiervoor geldt een uiterste inleverdatum van respectievelijk 20 juni, 15 augustus en 10 oktober.

De LAG is samengesteld uit vertegenwoordigers uit Het Groene Woud en staat onder voorzitterschap van Ivka Orbon, directeur Brabant Advies.

Download HIER de samenstelling van de LAG.

Waaraan moeten LEADER-projectideeën voldoen?

Projectideeën komen in Het Groene Woud in aanmerking voor LEADER-subsidie als ze lokaal worden opgezet en uitgevoerd, liefst in een gebiedsgerichte samenwerking. Elk idee moet bovendien combinaties van functies bevatten. Voor een leefbaar, gezond en krachtig platteland is het namelijk belangrijk dat zowel natuur als samenleving er beide op vooruit gaan. Denk aan een idee dat versterking van de biodiversiteit PLUS behoud van het landschap PLUS klimaatadaptatie stimuleert. Of een project dat benutting van erfgoed PLUS gebiedsgebonden bedrijvigheid combineert (zoals landbouw, recreatie, zorg of de maakindustrie).

Anders gezegd:

  • Projecten moeten liggen binnen de begrenzing van het LEADER-gebied. Dit betreft de gemeenten Best, Boxtel, Meierijstad, Oirschot, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel, Son en Breugel en Vught. 
  • Projecten moeten lokaal worden opgezet en uitgevoerd, liefst in een gebiedsgerichte samenwerking.
  • Projecten moeten bijdragen aan versterking van biodiversiteit, landschap, erfgoed en klimaatadaptatie. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook CO2-vastlegging, duurzame energie en efficiënt beheer van water, bodem, lucht en grondstoffen.
  • Elk idee moet bijdragen aan minimaal twee doelen/thema’s. Denk aan een idee dat versterking van de biodiversiteit PLUS behoud van het landschap PLUS klimaatadaptatie stimuleert. Of een project dat benutting van erfgoed PLUS gebiedsgebonden bedrijvigheid combineert (zoals landbouw, recreatie, zorg of de maakindustrie).
  • De duurzame instandhouding van het projectresultaat moet structureel geborgd zijn.
  • De subsidie bedraagt vijftig procet van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 100.000 per aanvraag. De cofinanciering dient vooraf te zijn geregeld.

Waarom is het nodig om functies te combineren?

De kwaliteit van het platteland staat onder druk omdat veel activiteiten elkaar in de weg lijken te zitten. Wij zijn ervan overtuigd dat een combinatie van functies verrassende kruisbestuivingen opleveren die elkaar versterken. En die ook Het Groene Woud op alle vlakken toekomst geven als het gaat om leefbaarheid en leefomgeving. We zien het als het ‘gemengde bedrijf van de 21ste eeuw’, vanouds passend bij deze streek.

Wat is de rol van Stichting Landschap Het Groene Woud?

Stichting Landschap Het Groene Woud adviseert en ondersteunt je bij het vinden van een juiste combinatie van functies voor dat ‘gemengde bedrijf van de 21ste eeuw’. Je kunt hierbij rekenen op onze kennis van het gebied, de natuur, het landschap, de lokale bedrijvigheid en de betrokkenheid van inwoners. Ook informeren we je over de voorwaarden die bij LEADER horen, helpen we bij het opzetten van een projectplan en bij de subsidieaanvraag.

Met wie kan ik contact opnemen?

Stichting Landschap Het Groene Woud, Johan van Cuyck: jvcuyck@hetgroenewoud.com

Downloads

... in Het Groene Woud