Regionaal Netwerk Het Groene Woud

Per 1 januari 2014 is in Het Groene Woud het Regionaal Netwerk Het Groene Woud actief. Dit is de opvolger van Streekraad Het Groene Woud & De Meierij.

Sinds 2009 was Streekraad Het Groene Woud en De Meierij, met het Streekhuis als uitvoeringsorgaan, actief. Na het vervallen van de Reconstructiewet als basis (de Streekraad was een provinciaal adviesorgaan van Gedeputeerde Staten, ingesteld door Provinciale Staten) heeft de provincie netwerken in Noord-Brabant opgeroepen met een aanbod te komen voor de plattelandsontwikkeling in de eigen regio. Het Groene Woud is één van de Brabantse Regionale Netwerken waarmee de provincie een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, op basis van het door de streek aangeleverd aanbod. De overeenkomst loopt van 1 juli 2012 tot 1 juli 2016; in die periode dragen provincie en streek beide vijftig procent bij aan de exploitatie van Regionaal Netwerk Het Groene Woud, ter realisering van de afgesproken doelen en resultaten.

Het Regionaal Netwerk is een groeiende, brede verzameling van alle betrokken en actieve overheden, maatschappelijke en andere organisaties, bewoners- en ondernemersgroepen uit de streek. Het zijn allen ambassadeurs van Het Groene Woud, zij vormen de ‘community’.

Het Regionaal Netwerk genereert ideeën, draagt Het Groene Woud uit, maakt actief deel uit van en vergroot het netwerk van Het Groene Woud, brengt projecten op gang en voert ze uit, denkt mee en geeft richting aan nieuwe ontwikkelingen.

Stichting Streekhuis Het Groene Woud ziet het als haar taak het Regionaal Netwerk te faciliteren door initiatieven te ondersteunen. Dit kan door (interregionale en internationale) samenwerking te zoeken en door (Europese) programma’s te ontwikkelen. Ook kan het Regionaal Netwerk middelen beschikbaar stellen die bijdragen aan het functioneren van de community, een bijdrage leveren aan de interne branding en ontmoetingen organiseren.

Drie uitvoeringsorganisaties

Binnen het regionaal netwerk zijn drie uitvoeringsorganisaties actief:

  • Stichting Streekhuis Het Groene Woud is het uitvoeringsorgaan van het Regionale Netwerk. De corebusiness van de stichting is het ontwikkelen van programma’s en projecten en het faciliteren van bestuur, netwerk en initiatiefnemers uit de streek.
  • Stichting Streekfonds Het Groene Woud beheert de middelen in Streekfonds Het Groene Woud, besluit over medefinanciering van initiatieven uit de streek en zoekt naar nieuwe financieringssystemen om het fonds te vullen.
  • In Coöperatie Het Groene Woud hebben ondernemers zich verenigd, die zich maatschappelijk betrokken voelen bij hun streek, Het Groene Woud. Zij profiteren van én investeren in hun streek. Zij zijn belangrijke ambassadeurs naar bewoners/consumenten.

De drie organisaties werken nauw samen aan het realiseren van de ambities van de streek, als afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst en verwoord in de ontwikkelingsvisie 2011-2025: 'Versterking door Samenwerking'.

... in Het Groene Woud