Gezocht: pioniers

Publicatiedatum: 05 december 2018

Tijdens de najaarsbijeenkomst van Stichting Duinboeren op 9 november jl. stonden in het ochtendprogramma de pakketten voor randenbeheer en het project ‘Slim Landgebruik’ centraal. In beide gevallen werd aanwezigen gevraagd om hun medewerking aan een experiment. Het gaat om de implementatie van zowel de pakketten als ‘Slim Landgebruik’ op agrarische bedrijven in Brabant.

De pakketten voor randenbeheer worden beschikbaar gesteld via het Collectief Midden-Brabant. Het doel van de pakketten is het organische stofgehalte van de bodem te verhogen. Daarmee wordt water beter vastgehouden, spoelen minder nutriënten uit en is er een hogere opbrengst. Het pakket voor bodemverbetering heeft prioriteit. In het algemeen geldt dat wie een pakket ‘afneemt’ in aanmerking komt voor een subsidie. Wie daar gebruik van wil maken, moet wel beschikken over percelen met zandgrond met een organisch stofgehalte van minder dan drie procent. De vergoeding die daar tegenover staat, is 250 euro per hectare.

Plussen en minnen
Op dit moment zoekt Collectief Midden-Brabant agrariërs die de bodempakketten gezamenlijk en proefondervindelijk willen bekijken. Belangrijk is dat ze nagaan hoe ze zijn in te passen in de agrarische bedrijfsvoering en welke plussen en minnen de pakketten met zich meebrengen. Dit kan bijvoorbeeld met maaisel dat vrijkomt vanuit het randenbeheer. Het kan daarna, na een tot twee maanden opslag, met een mestverspreider over het land worden gereden. Het maaisel hoeft overigens niet alleen te bestaan uit bermmaaisel. Het mag ook gaan om compost, gewasresten, slootmaaisel of mislukt kuilvoer. Ook andere maatregelen om organische stof te verhogen worden bekeken.

Project ‘Slim Landgebruik’
Ook het project ‘Slim Landgebruik’ vraagt om medewerking van pioniers. Jan-Paul Wagenaar van het Louis Bolk Instituut gaf tijdens de bijeenkomst een toelichting op het project dat naadloos aansluit bij de doelstellingen van Carbon Valley. Vijftien bedrijven krijgen de mogelijkheid aan het project deel te nemen. Door ervaring op te doen, moeten zij antwoord gaan geven op de vraag welke bijdrage de landbouw kan leveren aan de invulling van de klimaatdoelen. Meer specifiek: welke bodemmaatregelen zijn daarbij effectief en gangbaar? Hierbij is het vastleggen van koolstof in de grond de belangrijkste pijler.

Praktisch haalbaar… of niet?
Tijdens het project wordt nagegaan hoeveel CO2 er per hectare wordt vastgelegd met de verschillende maatregelen. Daarnaast moet de proef uitsluitsel geven of de bodemmaatregelen praktisch haalbaar zijn of niet (en in dat laatste geval: waarom niet), of ze inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering en of ze resultaat opleveren richting ‘klimaatneutraal’. De proef moet leiden tot een basis waarop afspraken kunnen worden gemaakt over het treffen van bodemmaatregelen om de klimaatdoelen te ondersteunen.

Jaarlijkse terugkoppeling
Deelnemers moeten wel aan enkele voorwaarden voldoen, zoals bereid zijn om een maatregel minimaal vijf jaar vast te leggen, data te delen (geanonimiseerd) en in 2018 en 2023 de gronden te laten bemonsteren. In oktober jl. is al een nulmeting gedaan bij enkele deelnemende bedrijven. Vanaf nu volgt een jaarlijkse terugkoppeling en krijgen deelnemers de gelegenheid ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Wie wil, kan aan beide proeven meedoen. Meer informatie: info@duinboeren.nl

 

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud