Het Groene Woud onverminderd energiek

Publicatiedatum: 22 mei 2017

Het in september 2016 door Het Groene Woud ingediende Uitvoeringsprogramma 2017-2020 wordt deels door de provincie Noord-Brabant medegefinancierd. De provinciale beschikking van bijna 1,1 miljoen euro is in maart 2017 ontvangen. Het Groene Woud verplicht zich daarmee elf van de 23 projecten uit het programma te realiseren. De niet gehonoreerde projecten zijn hiermee niet vervallen, maar hoogstens uitgesteld. Het bestuur van Het Groene Woud zoekt onverminderd naar financiering om ook deze (en toekomstige nog te ontwikkelen) projecten tot uitvoering te brengen. Daarbij staat het werken aan de kwaliteiten landschap, natuur en erfgoed voorop, evenals de relatie met de drie steden (waarbij de focus ligt op natuur & economie, gastvrijheid en vitaliteit).

De provinciale bijdrage, aangevuld met cofinanciering vanuit de streek, geeft niet alleen een impuls aan ‘eigen’ projecten, maar maakt het ook mogelijk projecten van initiatiefnemers uit de streek onverminderd te faciliteren. De daarvoor beschikbare diensten van ‘Het Groene Woud loket' worden de komende jaren verder uitgebreid en ontwikkeld, toegesneden op de behoeften van de indieners. Om de betrokkenheid van burgers en ondernemers verder te vergroten wil het bestuur van Het Groene Woud meer mogelijkheden en voordelen gaan bieden aan degenen die zich als 'partner' of als 'vriend' verbinden aan Het groene Woud.

Overzicht projecten

'Ecco' – Energy Community Cooperatives

Binnen dit Europese Interreg-project in voorbereiding wordt in samenwerking met lokale gemeenschappen een regionale energieaanpak ontwikkeld, waarbij onder meer honderdduizend zonnepanelen in Het Groene Woud worden gerealiseerd.

Verbetering van de bodemkwaliteit

In de projecten 'Carbon Valley' en 'Agroforestry' staat verbetering van de bodemkwaliteit, als buffer voor klimaatverandering, centraal. Doel van Carbon Valley is het verbeteren van de bodemkwaliteit met een meerwaarde voor maatschappelijke en landbouwdoelen. Een vitale, veerkrachtige bodem is essentieel voor het opvangen van extreme weersomstandigheden, het vasthouden van water en voedingsstoffen voor agrarische productie en voor biodiversiteit. Agroforestry verbindt melkveehouderij en (laan)boomteelt: twee teelten op één perceel. Het versterkt de regionale economie en het landschap, het verlaagt de gronddruk en het zorgt voor een gezondere bodem en een grotere biodiversiteit.

Van beleving naar business

Excelleren in gastvrijheid biedt de mogelijkheid om verdienmodellen te creëren, gekoppeld aan toeristische bezoeken. Door meer bezoekers springen ondernemende mensen en organisaties in op kansen die geld opleveren. Dit geld zou deels kunnen terugvloeien door het te gebruiken voor behoud en versterking van landschap en erfgoed in Het Groene Woud.

'You(th) Challenge'

Om jongeren zelf vorm te laten geven aan hun leefomgeving worden binnen dit project activiteiten als bijvoorbeeld festivals, bootcamps en nieuwe sociale ondernemingen opgezet. Het uiteindelijke doel is de realisatie van een levendige jongerencommunity binnen Het Groene Woud.

Klimaatadaptatie stimuleren, verbinden en faciliteren

Het Groene Woud neemt het initiatief om voorgenomen activiteiten van partners op het gebied van klimaatadaptatie te bundelen tot een samenhangend plan, de uitvoering aan te jagen en de maatregelen regionaal op te schalen.

Natuur- en cultuurlandschap Van Gogh (inter)nationaal op de kaart zetten

De samenwerkende partners in de regio werken er naar toe om Van Gogh Nationaal Park in 2020 op de kaart te hebben staan. Het Groene Woud wil de landschapstriënnale 2020 daarvoor als podium benutten, door daar de groene en culturele verbinding van de regio met de omliggende steden te etaleren, door aandacht te vragen voor enkele resterende grote opgaven (ontsnippering, transitie landbouw) en door de ontwikkeling en promotie van toeristische arrangementen te bevorderen.

Het Gezond Voedselplan

In 2018 is Noord-Brabant 'Europese Regio van de Gastronomie'. Het Groene Woud bereidt zich hierop voor door voedselinitiatieven in de streek bij elkaar te brengen in een regionale beweging, die zich in 2018 presenteert aan de consument/bezoeker. Genieten van gezond voedsel uit de eigen regio verbindt mensen met het landschap en zorgt voor kortere ketens. Binnen dit project worden onder andere nieuwe voedseltuinen ontwikkeld volgens het 'Villanueva-concept'. Ook wordt ingezet op een jaarlijks foodfestival en de ontwikkeling van de 'Erfgoedchef van de toekomst': een onderwijsprogramma en een wedstrijd streekgastronomie voor mbo-koks in opleiding.

Inventarisatie door ontwikkelen vrijkomende agrarische bebouwing

Het Groene Woud neemt het initiatief om karakteristieke, waardevolle en vrijkomende agrarische bebouwing in beeld te brengen en te behouden, door deze te faciliteren voor doorontwikkeling en herbestemming. Cultuurhistorie vormt hierbij de basis.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud