Landgoed De Rozephoeve maakt zich op voor de toekomst

Publicatiedatum: 29 september 2013

Oisterwijk – Op 1 en 3 oktober 2013 buigen de gemeenteraden van Oirschot en Oisterwijk zich tijdens een openbare vergadering over Gebiedsontwikkeling De Logt. Daarmee staat het deelproject uit de landgoedvisie ‘Rozephoeve’ op punt van beginnen. De gebiedsontwikkeling volgt op diverse andere projecten, die in de afgelopen jaren op het landgoed zijn gerealiseerd om een duurzame toekomst van het landgoed zeker te stellen.

Duurzaam beheer

Landgoed De Rozephoeve is 540 ha. groot en ligt in Nationaal Landschap Het Groene Woud. De particuliere eigenaars spannen zich al enkele jaren in om het landgoed duurzaam te beheren, voor nu en voor de toekomst. De inkomsten van Landgoed De Rozephoeve komen nog voor 80 tot 90 procent uit de landbouw. Om die afhankelijkheid te verminderen, zijn andere inkomstenbronnen wenselijk. Het leidde tot ideeën voor andere economische activiteiten, die in het landschap passen én de natuur en duurzaamheid ten goede komen. 

Visie op het landgoed

Met de landgoedvisie ‘Rozephoeve’ geven de eigenaars hun ambities concreet handen en voeten. De familie ontwikkelde de visie samen met de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Oisterwijk en Oirschot, pachters van het landgoed, Natuurmonumenten en Waterschap De Dommel. Ze bestaat uit twee onderdelen: natuuractiviteiten (groene projecten) die het landgoed zichtbaar authentiek en mooi maken en economische activiteiten die de natuur helpen versterken.

Passend bij natuur en duurzaamheid

Belangrijk uitgangspunt in de visie is, dat de opbrengsten van nieuwe economische activiteiten rechtstreeks naar de instandhouding van het landschap vloeien. Daarnaast moeten de nieuwe economische activiteiten naadloos in het landschap passen en de natuur en duurzaamheid ten goede komen. De visie leidde tot een breed palet aan groene en economische projecten die allemaal op zichzelf staan, maar onderling veel samenhang vertonen om optimale duurzaamheid te behalen.

Gebiedsontwikkeling De Logt

Het meest in het oog springende deelproject is Gebiedsontwikkeling De Logt. Hierin gaan natuur en economische activiteiten hand in hand. Hoewel de gemeenten zich nog over de plannen moeten uitspreken, zijn de ambities duidelijk: De Logt zal landschappelijk worden versterkt met nieuwe natuur en met een biomassacentrale om inkomsten te genereren.

Nieuwe natuur

Die nieuwe natuur wordt gerealiseerd rond het voormalige militaire complex (MOB) in Oirschot. Dit militaire opslagterrein werd door Landgoed De Rozephoeve aangekocht van Domeinen. Na de sloop van de gebouwen transformeerde ze het, compleet met schaapskudde, tot authentiek heidegebied. Het maakt nu onderdeel uit van de Kleine Oisterwijkse Heide. Pachters zullen de gelegenheid krijgen om op de landbouwgronden rond de Kleine Oisterwijkse Heide granen te verbouwen of bloemrijk grasland aan te leggen. Daarnaast wordt het natuurgebied ecologisch verbonden met het dal van de Beerze.

Groene energie

Gebiedsontwikkeling De Logt voorziet ook in een biomassacentrale in Oirschot, die voor nieuwe inkomsten zal zorgen. Geheel in lijn met de uitgangspunten gaat het hier om een duurzame centrale die mest en groene restproducten (bermmaaisel, takhout) verwerkt tot groene energie. Nadrukkelijk zullen geen producten worden verwerkt uit de voedselketen, zoals maïs. De biomassacentrale zal in erfpacht worden gegeven aan een ondernemer. 

Economische drager

De biomassacentrale is een zogenoemde economische drager; de inkomsten komen ten goede aan de andere projecten die worden ontplooid om het landgoed mooier en toekomstbestendig te maken. Een andere economische pijler zijn vier tot maximaal zes landschappelijk verantwoorde woningen in vier bouwblokken. Twee woningen komen aan de Oirschotse zijde van het landgoed te staan. Deze woningen krijgen in het landschap een ‘poortfunctie’ naar het gebied dat erachter ligt. Aan de Oisterwijkse kant van het landgoed komen de overige woningblokken. Op één daarvan zal een opvallend bouwwerk worden geplaatst om het landgoed zichtbaar te maken.

Groene projecten in uitvoering

De verduurzaming en verhoging van de natuurwaarden zijn in de landgoedvisie onlosmakelijk verbonden met de economische initiatieven. Omdat de landgoedeigenaar de groene projecten belangrijk vindt en het vertrouwen heeft dat er draagvlak is binnen de gemeenten, zijn enkele groene projecten al in uitvoering gebracht. Eén daarvan is het beekdalherstel van het riviertje De Rosep. Waar deze van oorsprong kronkelige beek bij de grondontginning begin vorige eeuw kaarsrecht over het landgoed is getrokken, wordt het authentieke beekdal nu hersteld. Zo gaat de beek weer lopen door bossen en natuurgebieden, waardoor een grote natuurwaarde ontstaat. Nog meer natuurherstel is te vinden bij het Klokketorenven, waar de oevers zijn vrijgemaakt van bebossing om te voorkomen dat het ven dichtgroeit.

Concreet

Met deze projecten is al heel concreet te zien waar de landgoedvisie toe leidt. De initiatieven in Gebiedsontwikkeling De Logt zal Landgoed De Rozephoeve alleen maar verder brengen op het ingeslagen pad, op weg naar een landschap waarvan ook toekomstige generaties kunnen genieten – en waar natuur, landschap en landbouw optimaal in balans zijn.

De Rozephoeve in Het Groene Woud

Landgoed De Rozephoeve ligt in Nationaal Landschap Het Groene Woud. De landgoedvisie en de daaruit voortvloeiende projecten, zoals gebiedsontwikkeling De Logt, maken al enkele jaren onderdeel uit van het werkprogramma van Streekraad Het Groene Woud. 
 

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud