Nieuwe samenwerking met de provincie

Publicatiedatum: 27 september 2012

Donderdag 27 september nam de Commissaris der Koningin afscheid van voorzitter Jan Melis van de Streekraad Het Groene Woud. Het afscheid komt op het moment dat de Streekraad een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afsluit met de Provincie. Wim van de Donk: “We heten niet voor niets Brab’anders. Door steeds hetzelfde te doen komt men niet verder. Dus een nieuwe koers. Vanuit de Provincie met passende bescheidenheid. Ook als het gaat over natuur- en milieuontwikkeling. Daar moet de Provincie niet alleen over willen gaan....”

De Provincie gaat volgens Van de Donk voor brede samenwerking: “Op z’n Brabants. Want als je niet kunt delen, kun je ook nooit vermenigvuldigen.” De samenwerking is volgens de Commissaris der Koningin ook hard nodig voor het nog steeds bedreigde ecosysteem van Het Groene Woud. “Op geen enkele manier kunnen we nu tevreden terug leunen. We moeten het vuur er inhouden. Er is in Het Groene Woud veel gedaan maar de passie en de ambitie moeten nog groter worden. Als Provincie zijn we trots op de partners in Het Groene Woud. We moeten het samen doen.”

Big five
Over de herintroductie van de zogenaamde ‘big five’ (het edelhert, de lynx, de otter, everzwijn en de wisent), wachten de Provinciale Staten initiatieven uit Brabant af. Van de Donk: “De Provincie gaat hier niet over. Ons past bescheidenheid, zonder aan onze ambities tekort te doen. Ook als het gaat over natuur- en milieuontwikkeling; daar moet de provincie niet alleen over willen gaan. Overheden kunnen hooguit proberen intelligent mee te sturen.”

Nieuwe koers
Provinciale Staten stelden in december 2011 ‘De transitie van stad en platteland, een nieuwe koers’ vast. In dit koersdocument wordt gebroken met de traditionele manier van werken. In plaats daarvan wordt gestart met een nieuwe aanpak. De oude reconstructie- en gebiedscommissies zijn met de nieuwe koers opgeheven (1 juli 2012). Deze samenwerking is een schoolvoorbeeld voor de nieuwe koers die Provincie Noord-Brabant volgt om te werken aan een vitaal platteland. Gedeputeerde Yves de Boer: “Inwoners, ondernemers, onderwijs en overheden hebben allen belang bij een mooi en sterk buitengebied. Alleen samen kunnen we bepalen wat nodig is en hoe we dit samen aanpakken. Initiatieven die bijdragen aan een beter Brabant als geheel, met oog voor zowel mens, natuur als economie willen we de ruimte geven.”

Het Koersdocument in het kort:
* Denken en handelen van burgers en ondernemers als vertrekpunt.
* Minder sturen op/met regels, maar meer op randvoorwaarden.
* Minder sturen op resultaten en meer op processen (processen op gang brengen en in gang houden).
* Eerst en vooral burgers en ondernemers geven vorm aan het landelijk gebied. Zij krijgen dan ook ruimte voor initiatief, waardoor maatschappelijke participatie wordt vergroot.
* De overheidsrol verschuift van belangrijk financier en uitvoerder richting facilitator van initiatief.

Maar natuurlijk gaat het ook over inhoud. Over ambities van de streek, over het behouden en versterken van het karakter en de eigenheid van de streek. Maar ook over de natuur, ecologische hoofdstructuur (EHS), landbouw, leefbaarheid, vrijetijdseconomie en de relatie tussen de stad en streek.

Netwerken in de streek
De samenwerking krijgt gestalte in twaalf streeknetwerken. Op 27 september ondertekenden gedeputeerde Yves de Boer en vicevoorzitter Peter Maas van de Streekraad Het Groene Woud de overeenkomst voor het netwerk in Het Groene Woud. Provincie Noord-Brabant neemt deel aan het netwerk en zet menskracht en geld in. Veel doelstellingen van de streek komen immers overeen met doelstellingen van de provincie.

Initiatieven vanuit de samenleving
Gedeputeerde Yves de Boer over de nieuwe koers: “Niet zozeer omdat we zo nodig wat anders willen, maar vooral omdat we in een nieuwe tijd zitten, waar zaken gewoonweg anders moeten. Minder top-down gestuurd, minder subsidiegericht, meer gestuurd vanuit eigen initiatieven vanuit de samenleving. Uiteindelijk werken we allemaal toe naar het behoud en versterken van Brabant; als aantrekkelijke provincie, waar mensen graag wonen, werken en genieten. Ons mooie platteland versterkt de Brabantse positie als topregio voor kennis en innovatie.”

Afscheid Jan Melis
27 september is dus het begin van een nieuwe samenwerking. Maar het was ook een dag van afscheid in Het Groene Woud. De Commissaris der Koningin bedankte in het Provinciehuis scheidend voorzitter van de Streekraad: de heer Jan A.H. Melis. Melis zelf daarover: “Nu Gedeputeerde Staten besloten hebben om per 1 juli 2012 een nieuwe koers te kiezen en bovendien gestart kan worden met het programma Landschappen van Allure is dit het juiste moment het voorzitterschap over te dragen. Ons gebied neemt als Nationaal Landschap en Landschap van Allure een bijzondere positie in tussen de steden Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. Dit moeten we niet alleen koesteren maar juist ook verder ontwikkelen. Daarom moeten wij onze krachten blijven bundelen. Durven kiezen voor een krachtdadige en duurzame aanpak. Kiezen voor kwaliteit en niet voor kwantiteit.”

Een uitgebreider interview met de heer Melis is hier op deze site te vinden.

 

Op de foto: gedeputeerde Yves de Boer ondertekent de samenwerking met Het Groene Woud.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud