Populieren in Het Groene Woud: ontwikkeling van natuurgerichte teeltsystemen

Publicatiedatum: 28 maart 2018

In Nationaal Landschap Het Groene Woud neemt de populariteit van de populier steeds verder toe. Dat is niet vreemd, want de boom is sterk bepalend voor het karakter van het landschap. Steeds meer echter, wordt ook bekend en erkend dat de populier kansen biedt voor zowel ecologie (natuurwaarde) als economie (houtproductie) én een combinatie van beide.Bosgroep Zuid Nederland en de Brabantse Populierenvereniging willen hieraan concreet handen en voeten geven binnen een provinciaal project dat zich richt op de ontwikkeling van natuurgerichte teeltsystemen, om zo herstel van de biodiversiteit van de Brabantse leembossen, onder meer in Het Groene Woud, te realiseren.

De vraag daarbij is, of en hoe een verhoging van de natuurkwaliteit gecombineerd kan worden met de productiefunctie van een populierenbos. Beide organisaties gaan gezamenlijk met bovengenoemde vraag aan de slag in de vorm van het ontwikkelen van natuurgerichte teeltsystemen met gebruik van populier. 

Eigenaren van leembossen gezocht

Uiteraard willen de organisaties teeltsystemen ontwikkelen die aansluiten bij en direct toepasbaar zijn in de praktijk. Dit betekent dat die ‘praktijk’ nodig is voor het slagen van het project. Daarom worden er boseigenaren gezocht van leembossen binnen Het Groene Woud (zie kaartje in de flyer voor de projectlocaties). Boseigenaren die op hun grondeigendom hout produceren of willen produceren en daarbij gebruik maken of willen maken van populieren én die tijd willen vrijmaken om deel te nemen aan dit project.

Er wordt gezocht naar een zo groot mogelijke diversiteit aan praktijkvoorbeelden. De leeftijd, de omvang, de ligging, de huidige soortensamenstelling en de terreinomstandigheden van uw bos leggen dan ook geen beperkingen op voor deelname. U kunt zelfs meedoen als er nog bos moet worden aangeplant.  

Waar om meedoen?

Doel is het ontwikkelen van teeltsystemen voor populierenbos, waarbij zowel ecologische als economische waarden gebaat zijn. In eerste instantie ‘op papier’. Maar de komende maanden doet Bosgroep Zuid Nederland bij de provincie Noord-Brabant een subsidieaanvraag om de ontwikkelde systemen ook daadwerkelijk in pilotprojecten te kunnen toepassen.  

Concreet betekent dit voor u, wanneer u deelneemt aan het project, het volgende:

  • U deelt mee in de ontwikkelde kennis over teelt- en exploitatiesystemen en de toepassing van boomsoorten en klonen. 
  • U ontvangt een op maat uitgewerkt teeltsysteem voor uw grondeigendom, passend binnen de genoemde doelstellingen.  
  • U legt contacten met experts op het gebied van bosbeheer én de andere deelnemers voor uitwisseling van kennis en ervaringen.   

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd aan deelname aan ons project, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen aan Evelien Bosch van Bosgroep Zuid Nederland: e.bosch@bosgroepen.nl

Bij uw aanmelding ontvangen wij graag uw contactgegevens en informatie over het eigendom dat u wilt inbrengen (ligging, soortensamenstelling bos/beplanting, leeftijd bos/beplanting etc.), het liefst voorzien van een kaartje waarop u de betreffende perce(e)l(en) aangeeft. 

Aanmelden kan tot 6 april 2018!

Wat gebeurt er na aanmelding?

Vanuit Bosgroep Zuid Nederland wordt een veldbezoek gebracht aan alle percelen die zijn aangemeld om een goed beeld te krijgen van de uitgangssituatie. Uit de aanmeldingen wordt op basis van de veldbezoeken een selectie gemaakt van circa vijf daadwerkelijke deelnemers. U krijgt uiterlijk 30 april 2018 bericht of u kunt deelnemen aan het project.

In mei werken onze bosbeheerexperts de verschillende teeltsystemen uit. Deze lichten wij begin juni toe in een gezamenlijke bijeenkomst voor alle deelnemers. In een individueel overleg komen wij vervolgens samen met u tot een teeltsysteem op maat.  

Populieren in Het Groene Woud. Foto: Bert Vervoort

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud