Project Carbon Valley geeft handreikingen aan melkveehouders - Verhoging organische stof goed voor melkveebedrijf en maatschappij

Publicatiedatum: 26 januari 2018

Melkveehouders die de bodemkwaliteit van hun gronden willen verbeteren, krijgen daarbij hulp van Stichting Duinboeren, het Louis Bolk Instituut en Nationaal Landschap Het Groene Woud. Binnen het project Carbon Valley zetten ze de veehouders op het juiste spoor om de organische stof – carbon – in hun bodem te verhogen. Een uitgebreide brochure is hierover verschenen met praktische adviezen, inzicht en een maatregelenset om bodemverbetering aan te pakken.

Voor een gezonde bodem is carbon – oftewel koolstof of organische stof - cruciaal. Organische stof afkomstig van onder meer plantenwortels, gewasresten en mest is allesbepalend voor de levering van voedingsstoffen, de waterhuishouding, de bodemstructuur, het bodemleven en gewasproductie.

Maatregelenset en praktische adviezen

Onlangs is een uitgebreide brochure verschenen - Carbon Valley, organische stofmanagement op melkveebedrijven - met inzicht en praktische adviezen om bodemverbetering aan te pakken. Schrijvers Nick van Eekeren, Joachim Deru, Nyncke Hoekstra en Jan de Wit gaan hierbij onder meer in op het beoordelen en meten van organische stof. Ook behandelen ze systematisch een set van maatregelen hoe melkveehouders het verhogen van organische stof in hun bedrijfsvoering kunnen integreren (zie tabel).

Tabel: Set van maatregelen voor organische stof-management

Basis is landgebruik op bedrijfsniveau

60% blijvend grasland, 20% grasklaver in vruchtwisseling met 20% mais

 

Grasland

 

Afbraak verminderen

• Leeftijd grasland verhogen

• Bekalken binnen streefwaarde

 

Aanvoer verhogen

• Bemesting en mestsoorten

• Beworteling: grassoorten en grasrassen

• Klaver en kruiden in grasland

• Maaien en weiden

Bouwland

 

Afbraak verminderen

• Niet-kerende grondbewerking

• Bekalken binnen streefwaarde

 

Aanvoer verhogen

• Meer gewasresten

• Maïsrassen met meer wortels

• Bemesting en mestsoorten

• Groenbemesters

Agro-forestry

 

Bodemkwaliteit structureel verbeteren

De brochure wordt de komende tijd aan melkveehouders ter beschikking gesteld, zodat zij met de bodemverbetering aan de slag kunnen. Het opbouwen van organische stof is een langetermijnproces. Het is de bedoeling dat minstens 45 melkveehouders in drie groeiseizoenen (2018 - 2020) het percentage organische stof in hun landbouwgronden verhogen. Daar hoort ook bij dat ze de zorg voor de kwaliteit van hun grond integraal opnemen in hun bedrijfsvoering. Alleen zo kan de bodemkwaliteit structureel en duurzaam verbeteren, met een meerwaarde voor maatschappelijke en landbouwdoelen.

Vitale, Brabantse bodem

Carbon Valley komt voort uit het ambitieplan 2017-2020 van Nationaal Landschap Het Groene Woud. Daarin zijn projecten opgenomen die het gebied op alle fronten versterken om toekomstige generaties te laten profiteren van een groen, economisch gezond en gastvrij stad-landschap. Met Carbon Valley ambiëren de initiatiefnemers een vitale, Brabantse bodem die goed is voor agrariër én natuur. Het project wordt Brabant-breed uitgevoerd door Stichting Duinboeren en het Louis Bolk Instituut in samenwerking met Het Groene Woud. Provincie Noord-Brabant, Agro Food Capital, deelnemers en bedrijfsleven dragen zorg voor de financiering.

Meer informatie

Meer weten over Carbon Valley? Neem dan een kijkje op de projectpagina voor aanvullende informatie en contactgegevens. Hier is ook de brochure ‘Carbon Valley, organische stofmanagement op melkveebedrijven’ te downloaden.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud