Algemene projectinformatie

ECCO maakt werk van energie uit eigen regio

Nationaal Landschap Het Groene Woud is een van de kartrekkers van het Europese Interregproject ECCO (Energy Community COoperations) in Brabant. De Europese Unie, het Rijk, provincie Noord-Brabant en de deelnemende gemeenten subsidiëren het programma dat draait om het lokaal opwekken van duurzame energie. ECCO beperkt zich niet tot het op papier zetten van ambitieuze plannen, maar kenmerkt zich door concrete acties vanuit de gemeenschap en fysieke ruimte voor de energieopwekking.

Aanleiding

Binnen ECCO draait alles om het lokaal opwekken van duurzame energie. Aanleiding is de grote energietransitie waar we voor staan. Door lokaal initiatieven te ontwikkelen, ontstaat een breed draagvlak voor duurzame energie, mede doordat de betreffende regio direct van de opbrengsten profiteert. De projecten die onder ECCO-vlag van de grond komen, worden mede mogelijk gemaakt met de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, verstrekt via het Interreg-programma Noordwest-Europa.

In dit filmpje wordt ECCO verder toegelicht.

Wie doen er mee?

Het Groene Woud werk in ECCO samen met de gemeenten Sint-Michielsgestel, Meierijstad, Haaren en Boxtel. Deze gaan actief bijdragen aan een regionaal, duurzaam energiebeleid. De lokale energiegemeenschappen die zo ontstaan, gaan duurzame energieprojecten ontwikkelen en uitvoeren.

Als eerste op de rol: Lokale Energie Actieplannen

De energiegemeenschappen in deze gemeenten bestaan uit lokale partijen, bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, de gemeenten zelf en energiecoöperaties. Zij ontwikkelen de komende drie jaar Lokale Energie Actieplannen, die ze tevens uit gaan voeren.

De plannen/projecten binnen ECCO moeten onder meer bijdragen aan:

  • de productie van hernieuwbare energie;
  • de vermindering van de uitstoot van fossiele brandstoffen;
  • de versterking van de regionale economie;
  • de versterking van de sociale samenhang;
  • het verkrijgen van draagvlak onder inwoners, bedrijven en organisaties voor het opwekken van duurzame energie in het landschap;
  • op basis van de lokale plannen wordt een regionale variant ontwikkeld.

Zonnepanelen

Naast de Lokale Energie Actieplannen heeft ECCO nog een concreet doel: in het gebied van de deelnemende gemeenten worden in totaal zo’n 100.000 zonnepanelen geplaatst, maximaal ingepast in het landschap.

De rol van Het Groene Woud

De ECCO-kartrekkersrol van Het Groene Woud bestaat uit drie pijlers:

  1. ze stimuleert en faciliteert gemeenten, inwoners, bedrijven en organisaties bij het opstellen van hun Lokale Energie Actieplannen door te coördineren en te adviseren;
  2. ze is nauw betrokken bij het opstellen van een regionaal energieplan rond lokale energieproductie;
  3. ze stimuleert de beschikbaarstelling van fysieke ruimte om die duurzame energie daadwerkelijk te gaan opwekken. 

Het ECCO-project is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma 2017 – 2020 van Het Groene Woud, waarin tevens andere projecten zijn opgenomen waarin energie, water, klimaatadaptatie en circulaire economie centraal staan. Al deze projecten ‘raken’ elkaar wat leidt tot kruisbestuiving en versterking.

Project van internationale allure

Het ECCO-project in Het Groene Woud staat niet op zichzelf; in diverse andere landen vinden eveneens ECCO-activiteiten plaats. Om van elkaar te leren, werken de initiatiefnemers en kartrekkers met elkaar samen door bij elkaar op bezoek te gaan en kennis en ervaringen uit te wisselen.

   

  

 

 

 

   

 

 

... in Het Groene Woud